Svenskt Trä Logo

16.7.1 Förband

Publicerad 2017-01-19

Den karakteristiska bärförmågan hos förbindare av stål (spikar, träskruvar, skruvar och dymlingar) avtar med ökande temperatur på samma sätt som för stålkonstruktioner och kraftöverföring mellan förbindare och förkolnat trä kan inte utnyttjas.

I praktiken innebär det att kraftöverförande förband som regel måste brandskyddas, till exempel enligt tabell 16.6 för att uppnå högre brandteknisk klass än R30.

Symmetriska, tvärkraftsbelastade trä mot trä- eller trä mot stål-förband kan antas uppfylla kraven för R15 utan särskilda åtgärder enligt SS-EN 1995-1-2. Mellanstycken av stål, till exempel inslitsade plåtar, förutsätts därvid vara minst 2 mm och sidostycken minst 6 mm tjocka.

Tabell 16.6 Exempel på brandskyddsisolering av olika förband. Minsta isolertjocklek i mm. 1)

Material Minimidensitet,
medelvärde
(kg/m3)
Spik-, träskruvs-, skruvförband Dymlingsförband
R30 R60 R30 R60
Träskivor 2) 600 19 3) 14 3)
Plywoodskivor, fanerträ 450 23 3) 16 3)
Konstruktionsvirke, limträ 350 16 44 10 40
Normalgipsskivor (typ A) 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Brandgipsskivor (typ F) 12,5 2 × 12,5 4) 12,5 5) 2 × 12,5 4)
Gipsfiberskivor 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Stenullsskivor 30 60 140 45 125
Stenullsskivor 120 40 80 35 75

1) Standardtjocklekar kan vara större.
2) Spånskivor, träfiberskivor, OSB-skivor.
3) Flera skivlag kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2.
4) Spikning eller skruvning av varje skivlag.
5) Minsta tillgängliga tjocklek i Sverige.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok