Svenskt Trä Logo

1.1 Introduktion

Publicerad 2017-01-16

Ända till början av 1960-talet var limträproduktionen i Skandinavien tämligen blygsam, men därefter har den ökat och den totala produktionen i Sverige är drygt 150 000 m3. Ungefär hälften av denna mängd exporteras.

Största delen av det limträ som används i Sverige blir konstruktioner i industrianläggningar, skolor, daghem och bostäder, inklusive flervåningshus. Tillsammans svarar dessa för cirka 60 procent av konsumtionen. Men eftersom limträ är ett mångsidigt användbart material har det i åratal använts i många olika slags tillämpningar alltifrån formverk, byggnadsställningar och lekplatsutrustning till broar, flervåningsparkeringshus, skidbackar och kraftledningsstolpar.

Modern limningsteknik i kombination med ypperliga hållfasthetsegenskaper gör limträ till ett värdefullt material med en unik egenskapsprofil:

  • Utseendet tilltalar de flesta människor och det ger ett värdefullt bidrag till den inre och yttre miljön.
  • Hög hållfasthet i förhållande till egentyngd, vilket möjliggör långa spännvidder.
  • Små tillverkningstoleranser och god formstabilitet inom normala temperatur- och fuktförhållanden.
  • Bra bärförmåga vid brand, vilket ofta krävs i offentliga byggnader.
  • Bra värmeisoleringsförmåga, vilket reducerar inverkan av köldbryggor och risken för kondens.
  • Låg egentyngd, vilket medför mindre transport- och montagekostnader och dessutom enklare och billigare grundkonstruktioner.
  • Bra förmåga att tåla kemiskt aggressiva miljöer.
  • Flexibel produktion, vilket möjliggör tillverkning av bågformade konstruktioner, som blir billigare än i andra material.

Limträkonstruktioner karakteriseras av snabbt och enkelt montage av förtillverkade konstruktionsdelar. Delarna kan sammanfogas med enkla och traditionella metoder, spikas eller skruvas, oberoende av årstid och väderförhållanden. Vid mera krävande situationer finns mera avancerade metoder tillgängliga, såsom förband med inslitsade stålplåtar och dymlingar samt inlimmade skruvar. En limträstomme får sin fulla bärförmåga genast efter montaget och eftersom stommen är av trä kan mindre justeringar vid behov göras på plats med enkla handverktyg. Träbyggande är en torr byggmetod och byggarbetsplatsen ska skyddas i enlighet med detta, vilket också förbättrar arbetsförhållandena. Goda arbetsförhållanden leder till ytterligare fördelar.

Trä har använts i byggnader under hundratals år och är ett material som har extremt god hållbarhet om det används på rätt sätt. I de nordiska länderna finns exempel på träbyggnader som är hundratals år gamla.

Malmö Centralstation. Banhall byggd 1923. En av de första stora leveranserna av limträ i Sverige. Banhallen är i bruk än idag.
Malmö Centralstation. Banhall byggd 1923. En av de första stora leveranserna av limträ i Sverige. Banhallen är i bruk än idag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok