Svenskt Trä Logo

1.2 Limträ i kretsloppet

Publicerad 2017-01-16

Skogen i Sverige brukas enligt principerna för hållbart skogsbruk. Därför är användning av trä fördelaktigt från både miljö- och klimatsynpunkt jämfört med andra byggmaterial.

För det första är limträtillverkningen en energisnål process. För det andra används biprodukterna (sågspån och trärester) för att producera energi som används till exempel för att värma torkarna, vilket minskar behovet av fossil energi. Hållbart skogsbruk betyder att uttaget ur skogen inte överskrider tillväxten, råmaterialet förnyas kontinuerligt och virket kan återföras till kretsloppet utan att det uppstår växthusgaser som påverkar klimatet negativt.

När träet växer upptas koldioxid, CO2 genom fotosyntesen. På detta sätt lagras kol i trämaterialet och det återvänder inte till atmosfären förrän trämaterialet återanvänds för till exempel energiproduktion. Om användning av trämaterial för byggnadskonstruktioner ökar och användningen av andra mindre miljövänliga material minskar, uppstår ytterligare en tillfällig kolsänka. Även om en sådan sänka endast är tidsbegränsad (50 – 100 år) är den värdefull, eftersom den tillfälligt minskar nettoemissionen av växthusgaser. En kubikmeter limträ lagrar ungefär 750 kg koldioxid. Limträets kretslopp visas i figur 1.1.

Ytterligare miljöfördelar kan tillskrivas de produktionsmetoder som används vid limträtillverkningen. Limträ tillverkas av trälameller som limmas ihop och de påverkar inte miljön under sin livslängd. De kan också lätt återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion. Råvaran är gran (Picea abies) och syntetiskt lim. Limmet tillverkas av icke förnybara material, vilket påverkar klimatprofilen negativt. Mängden lim per volymenhet är ändå så pass liten, mindre än 1 viktsprocent, att dess inverkan på den slutgiltiga produkten är försumbar. Under tillverkningen ger processen upphov till mindre emissioner i form av vatten som används för rengöring av limningsutrustningen, härdade limrester och små mängder flyktiga ämnen som emitterar under härdning.

Eftersom limträ ofta tillverkas för ett specifikt projekt uppstår det inget väsentligt spill på byggarbetsplatsen. Emballaget utgörs av återvinningsbart material.

Under sin livslängd har limträ ingen negativ miljöpåverkan av betydelse. Det kan underhållas med traditionella metoder, det kan enkelt repareras och delar av en komponent kan lätt ersättas. Vid behov kan det bearbetas efteråt på många olika sätt, till exempel slipas.

Som allt annat trämaterial är limträ brännbart och det har samma energiinnehåll som massivt barrträ. Om limträ används felaktigt eller om konstruktionen har bristfälliga detaljer kan det dock uppstå biologiska skador.

De svenska limträtillverkarna tillhandahåller miljödeklarationer med ett enhetligt utseende. Dessa deklarationer redovisar produktens miljöpåverkan under den del av kretsloppet som tillverkaren kan påverka, alltså från och med det att råmaterialet tas ur skogen tills de färdiga produkterna lämnar fabriken. Miljödeklarationerna kan beställas kostnadsfritt från limträtillverkarna eller laddas ned från deras hemsidor.

Träprodukters kretslopp
Figur 1.1
Träprodukters kretslopp.
Kretsloppet består av två delar. Det ena är skogens, det andra är produkternas.

Skogen får sin livskraft från solen. Genom fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlas tillsammans med koldioxid till näring för de växande träden.

Skogens produkter innehåller kol som fångats upp av träden i form av koldioxid, CO2. I produkternas kretslopp ingår återanvändning, reparation och återvinning. När dessa produkter är färdiganvända frigörs koldioxiden till atmosfären när avfallet förmultnar eller återvinns som bioenergi. Koldioxiden fångas upp på nytt av träden och omvandlas till näring och nya byggstenar för trädens tillväxt.

Granskog
Granskog

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok