Svenskt Trä Logo

1.5.5 Konstruktivt träskydd

Publicerad 2017-01-16

Trä är ett organiskt material som under vissa förhållanden kan angripas av mikrobiell påväxt eller skadeinsekter. I varje enskilt fall kan detta te sig som en olägenhet, men från ekologisk synpunkt är det en av materialets största fördelar. Under sin livslängd ska byggnaden skyddas mot sådana angrepp. Detta görs huvudsakligen genom att detaljerna planeras ordentligt så att förhållanden som framkallar röta kan undvikas.

Principen för konstruktivt träskydd är att trämaterialet hålls så torrt som möjligt (fuktkvot mindre än 20 %). Om detta inte är möjligt ska konstruktionen utformas så att den kan torka efter att den har blivit våt. Torrt trä ruttnar inte. Att detaljerna utformas ordentligt för att förhindra rötskador är ytterst viktigt. Särskilt viktigt är att förbanden utformas så att infiltrering av fritt vatten i trämaterialet förhindras, till exempel så att mängden av ändträ som utsätts för vatten minimeras och så att små springor som kapillärt leder vatten undviks. I vissa fall, som till exempel i brokonstruktioner, är det enklast att skydda limträet helt och hållet med brädor eller träskivor, som senare enkelt kan ersättas. Broar för lätt trafik förses ofta med tak, inte bara för att öka användarnas komfort utan också för att skydda konstruktionen mot väderpåverkan.

En annan effektiv metod för att skydda trä mot röta är tryckimpregnering med lämpligt skyddande träskyddsmedel. Tryckimpregneringen kan ändå aldrig ersätta ett korrekt utförande av detaljer och den kan endast anses som en kompletterande åtgärd. Fukt i konstruktionen förorsakar också andra problem än röta.

Val av impregneringsmedel och kraven på inträngning samt upptagning är en kompromiss mellan byggherrens önskemål att effektivt skydda sin byggnad mot röta och samhällets krav på en hälsosam miljö. Användningen av kemiskt träskydd regleras i lag och i olika standarder.

Limträ kan tillverkas av lameller som impregnerats före hyvling och limning. Efter limningen kan sidorna antingen lämnas ohyvlade eller hyvlas som normalt hos limträtillverkaren. I båda fallen kan skyddsverkan förbättras med lämplig ytbehandling.

Limträ kan också impregneras efter limning men komponentstorleken begränsas då av trycktubens storlek. Med tanke på sprickbildning bör impregnering utföras endast med oljebaserade produkter. Av arbetshygieniska skäl bör användning av kreosotprodukter ske med största omsorg.

Konstruktivt träskydd av en pelarfot.
Figur 1.14
Konstruktivt träskydd av en pelarfot.
1. Limträpelare.
2. Fuktisolering av till exempel 5 mm härdad k-board.
3. Mellanlägg (stål, impregnerat trä eller betong).
4. Betongfundament.

Järnvägsbro, Munkedal.
Järnvägsbro, Munkedal.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok