Svenskt Trä Logo

1.2 Dimensionering och beräkningsgrunder

Publicerad 2021-11-02

Vid all dimensionering är det nödvändigt att det finns marginal mellan de påkänningar som uppkommer på grund av påförda laster och de påkänningar materialen klarar av att bära.

Det finns ett antal o säkerheter som måste beaktas:

  • Fel vid projektering och byggande.
  • Osäkerhet i lastnivåer.
  • Osäkerhet i materialet.

Äldre typ av takstol. Äldre typ av takstol.

Exempelvis kan man på byggarbetsplatsen placera takstolarna med för stort centrumavstånd, snölasten kan vara något högre än normens värde ller att konstruktionsvirket inte helt når upp till förutsatthållfasthetsklass. Vid konstruerandet och byggandet måste byggnormerna beakta att avvikelser enligt ovan uppstår. Dock är det interimligt att normen ger säkerhet mot extrema avvikelser eller mot attflertal stora avvikelser uppträder samti digt.

Grunden vid dimensionering av konstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden är att verifiera att dimensioneringsvärdet för lasteffekt Ed för ett specifikt konstruktionselement är mindre än bärförmågans dimensioneringsvärde Rd:

EdRd

där:

Ed
är dimensioneringsvärdet för lasteffekt såsom inre kraft, moment eller en vektor som representerar flera inre krafter eller moment.

Rd
är dimensioneringsvärdet för motsvarande bärförmåga.

Konstruktioner i trä ska beräknas och dimensioneras enligt gällande normer. Eurokoderna utgör tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, EKS, de svenska konstruktionsreglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk. I EKS anges Sveriges nationellt valda parametrar som gäller vid användningen av Eurokoderna. De nationella valen baseras exempelvis på olika nationella förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivåer.

Normerna baseras på partialkoefficientmetoden, som är den beräkningsmetod som tillämpas för bärande konstruktioner i de flesta länder i Europa. Metoden innebär att konstruktionerna kontrolleras i två gränstillstånd – brottgränstillståndet och bruksgränstillståndet. Med gränstillstånd menas ett tillstånd i vilket en konstruktion eller en konstruktionsdel nätt och jämnt uppfyller ställda krav.

I brottgränstillståndet kontrolleras att konstruktionerna har tillräcklig säkerhet mot brott. I bruksgränstillståndet kontrolleras att konstruktionen inte får deformationer av sådan storlek att de inte uppfyller de funktionskrav som ställs på konstruktionerna.

Dimensionering enligt Eurokoderna förutsätter att:

  • Konstruktionerna utformas av kvalificerade och erfarna personer.
  • Industri, verkstäder och byggarbetsplatser är underkastade tillfredsställande tillverkningskontroll.
  • Byggnadsmaterial och produkter används så som föreskrivs i Eurokoderna eller i relevanta material- eller produktbeskrivningar.
  • Byggnaden underhålls.
  • Byggnaden används i överensstämmelse med vad som förutsatts vid projekteringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok