Svenskt Trä Logo

1.2.2 Säkerhetsklasser

Publicerad 2021-11-02

För olika typer av byggnader är risken för att brott i konstruktionen ska medföra allvarliga personskador olika beroende på vad byggnaden används till och för olika byggnadsdelar beroende på byggnadsdelens funktion. Risken är exempelvis större för personskada vid böjbrott i en takbalk än vid böjbrott i en väggregel och risken är större om balken bär upp taket över en sporthall än om den sitter i ett virkesmagasin.

Pågående byggprojekt med fackverkstakstolar.
Pågående byggprojekt med fackverkstakstolar.

I Sverige beaktar man dessa skillnader genom att bärande kon-struktioner hänförs till olika säkerhetsklasser, beroende på vilka  konsekvenser ett brott i konstruktionen för med sig. Indelning i säkerhetsklasser är ett svenskt nationellt val till Eurokoderna. Vid dimensionering med partialkoefficientmetoden enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, i brottgränstillstånd ska säkerhetsklassen för en byggnadsverksdel beaktas med hjälp av partialkoefficient γd enligt tabell 1.1. I bruksgränstillståndet gör man däremot inte någon åtskill-nad mellan säkerhetsklasserna. Normalt dimensioneras takstolar för säkerhetsklass 2.

Tabell 1.1 Partialkoefficient vid dimensionering i brottgränstillstånd.

Klass

Omfattning

Partialkoefficient, γd

Säkerhetsklass 1

(låg), liten risk för allvarliga personskador

0,83

Säkerhetsklass 2

(normal), någon risk för allvarliga personskador

0,91

Säkerhetsklass 3

(hög), stor risk för allvarliga personskador

1,00

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan