Svenskt Trä Logo

1.3.1 Egentyngd

Publicerad 2021-11-02

Takstolar och takkonstruktioner dimensioneras utifrån takets form, upplag, takets egentyngd, gällande vind- och snölaster samt övriga laster. Vanligtvis används ett centrumavstånd av 1 200 mm men min-dre centrumavstånd, 600 och 900 mm, förekommer.

Egentyngden har stor betydelse för konstruktionen då denna last gäller under lång tid. Även om den i jämförelse med snölast ofta är relativt liten så kan egenlast medverka till stora krypningar hos träkonstruktioner. Vid projektering av takstolar och speciellt i tidiga skeden av projektet då alla delar inte är förbestämda används ofta värden för egenlasten enligt tabell 1.6.

Tabell 1.6 Vanligt förekommande värden för egenlast.

Typ av konstruktion Egenlast
Lätt tak 0,10-0,35 kN/m2
Tungt tak 0,55-1,00 kN/m2
Bjälklag med isolering 0,25-0,35 kN/m2
Takstolar 0,05 kN/m2


Tabell 1.7 Egentyngd och minsta taklutning för olika typer av taktäckning.

Taktäckning Egentyngd (kN/m2) Vanligt förekommande minsta rekommenderad taklutning
Kanalplast 0,05
Tätskiktsmatta, underlagspapp, underlagsspont 0,20
Shingel, underlagspapp, underlagsspont 0,25 14°
Takplåt dubbelfalsad, underlagspapp, underlagsspont 0,20 5,7°
Takplåt profilerad, läkt, underlagsduk 0,10 14°
Takpannor falsade, läkt, underlagspapp, underlagsspont 0,60 14°
Takpannor falsade, läkt, underlagsduk 0,45 14°
Takpannor ofalsade, läkt, underlagspapp, underlagsspont 0,50 22°

Ovan angivna värden inkluderar inte bärverk, isolering och invändig beklädnad.

Vid slutgiltig dimensionering av takstolen och konstruktionen i sin helhet kan det behövas en noggrannare bestämning av kon- struktionens egentyngd. Vanligt förekommande egentyngd för olika material visas i tabell 1.7.

Ytterligare information om allmänna laster, egentyngd och nyttig last för byggnader återfinns i Eurokoder och standarder samt tillverkarnas produktblad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok