Svenskt Trä Logo

1.3.2 Snölast

Publicerad 2021-11-02

Snölasten är för svenska förhållanden oftast den största lasten på ett tak.

Verksam snölast kan beräknas enligt följande:

  • Bestäm grundvärdet på sk, snölast på mark, där byggnaden ligger med hjälp av de nationella gällande snölastvärden som finns i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Snölastkartor över Sverige finns bland annat publicerad på Boverkets hemsida.
  • Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ som erhålls från gällande Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Den karakteristiska snölasten, qs,k erhålls enligt följande:

\(q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=\mu_{\mathrm{i}}\cdot c_{\mathrm{e}}\cdot c_{\mathrm{t}}\cdot S_{\mathrm{k}}\)

där:

µi
är takets formfaktor.

ce
är exponeringsfaktor. Ska vara minst 1,0 om det inte föreligger speciella förhållanden.

ct
är termisk koefficient, vanligtvis 1,0.

Sk
är karakteristiskt värde på snölast på mark, kN/m2.

Ytterligare information om formfaktorer och lastfördelning på takytor återfinns i Eurokoder och gällande Boverkets konstruk- tionsregler, EKS.

Figur 1.2 Snölastens grundvärde enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.
Figur 1.2 Snölastens grundvärde enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.
Snözoner för snölast på mark, sk, som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok