Svenskt Trä Logo

9.2 Laster

Publicerad 2021-11-02

Egenlast

Egenlast tak:

qG,k = 0,3 kN/m2

Innertak:

qinnertak,G,k = 0,3 kN/m2

Nyttig last

qNL = 0

Snölast

qS,k = 2,0 kN/m2

Formfaktor tak, snö, µ2 = 0,8 respektive µ5 = 1,1. Reduktionsfaktor för snölast, ψ0 = 0,7.

Från takstolberäkning fås normalkrafter i överram. Normalkraften varierar längs överramen och beror av takstolens utformning. För fackverkstakstolar har man vanligtvis största normalkraft vid takfot. I exemplet har följande normalkrafter använts:

Nsnö,nock,d = 41 kN (snölast huvudlast, osymmetrisk).

Nsnö,takfot,d = 61 kN.

Nsnö,d = 60 kN (valt dimensionerande värde).

Vindlast

vb,0 = 24 m/s, terrängtyp III, H = 7,1 meter vilket ger hastighetstryck

qv,k = 0,48 kN/m2. Reduktionsfaktor för vindlast ψ0 = 0,3.

Formfaktorn för utvändig vindlast för vägg, Cpe, i zon D och E enligt SS-EN 1991-1-4:

H L = 7,1 ⁄ 30 = 0,24 ger

Cpe,10,D = + 0,7 (tryck) respektive Cpe,10,E = − 0,3 (sug).

Formfaktor för utvändig vindlast på tak vid vind mot långsida i zon H och I enligt SS-EN 1991-1-4: Utvändigt tryck, tak:

Cpe,10,H = 0,3

Cpe,10,I = − 0,4

Formfaktor för utvändig vindlast på tak vid vind mot gavel, zon H:

Cpe,10,H = − 0,7

Den resulterande kraften vid beräkningar multipliceras med 0,85 på grund av bristande korrelation mellan vindlasten på lä­ och lovartsidan.

Friktionslast på grund av vind

Friktionskoefficient sätts till Cfr = 0,04 för korrugerad plåt och tegel enligt SS-EN 1991-1-4:2005. Vindlast på grund av friktion antas verka från avståndet 4 ∙ (hnock + hvägg) = 4 ∙ (3,6 + 3,5) = 28,4 m från vindutsatt gavel. Total längd där vindlast verkar genom friktion blir lfr = 30 − 28,4 = 1,6 m. Vanligtvis antas att friktionlasten enbart tas upp av parallellfackverk på läsidan.

Dimensionerande last på grund av friktion blir:

qfriktion,v,d = γQ · γd · qp · cfr · lfr = 1,50 · 0,91 · 0,48 · 0,04 · 1,6 =  0.04 kN/m

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok