Svenskt Trä Logo

6.1.2 Stabiliserande system med parallellfackverk och dragband

Publicerad 2021-11-02

Det stabiliserande systemet består primärt av strävning i takplanet, så kallade vindkryss, parallellfackverk samt längsgående reglar eller kortlingar mellan takstolarna. Takfot, bärläkt och infästning till vägg och grund ingår i det stabiliserande systemet för byggnaden. Lasten från snö och vind tas i ett första skede upp av takbeklädnad och förs vidare ner till bärläkt och därefter ner till takstolens överram.

Ett eller flera parallellfackverk placeras i takplanet beroende på laster och byggnadens storlek, se figur 6.1 och figur 6.2. Parallellfack­ verk placerade i takplanet används för att skapa en styv skiva. Bärläkt och kortlingar tillsammans med parallellfackverken stabiliserar samtliga takstolar och gör så att överramarna förblir raka även om överramarna utsätts för stora tryckkrafter på grund av vind­ och snölaster.

Stabiliserande system för medelstor byggnad med två parallellfackverk och ett vindkryss per sida
Figur 6.1 Stabiliserande system för medelstor byggnad med två parallellfackverk och ett vindkryss per sida.

Stabiliserande system för medelstor byggnad med tre parallellfackverk och två vindkryss per sida
Figur 6.2 Stabiliserande system för medelstor byggnad med tre parallellfackverk och två vindkryss per sida.

Tabell 6.1 Lämpliga stabiliseringsmetoder för olika byggnaders storlek.

 

Byggnadens storlek Stabilisering Ungefärlig största byggnadslängd (m) Ungefärlig största spännvidd (m)
Mindre byggnad Stabilisering med skivor med eller utan kompletterande vindkryss eller strävor. 15 12
Medelstor byggnad Två eller tre parallellfackverk och vindkryss. 40 18
Stor byggnad Fyra eller fler parallellfackverk och vindkryss. > 40 > 18

Vindkryss ska klara vindlast i alla riktningar samt krafter som kom­ mer från knäckavstyningar av tryckbelastade överramar. Kortlingar mellan takstolarnas överramar placeras med fördel en bit ner från nock av dimensionella och praktiska skäl. Infästningar och placering av kortlingar bör tydligt framgå på ritningar.

Vilken av de stabiliserande metoderna som bör användas bestäms av byggnadens storlek, se tabell 6.1 där det framgår ungefärliga yttermått för de olika metoderna.

Beteckningar på en takstol
Figur 6.3  Beteckningar på en takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok