Svenskt Trä Logo

6.1 Principer för stabilisering av fackverkstakstolar

Publicerad 2021-11-02

Takstolar ska stabiliseras för i huvudsak följande situationer:

  • Vindlast på den färdiga byggnaden. Stabiliserande takkonstruktion är en del av byggnaden som ska ta upp och överföra vindlast (tryck och sug) verkande på byggnadens gavlar och långsidor samt säker­ ställa att lasten förs ner till underliggande konstruktion.
  • Egenlaster och snölaster som verkar på konstruktionen. Stabiliseringarna ska säkerställa att tryckkrafter som verkar på tak­ stolen inte medför knäckning i veka riktningen av överram. Risken för vippning ska också tas upp av stabiliseringen.
  • Vindlaster under montagetiden.

För att säkerställa att den pålagda lasten kan föras ner till under­ liggande konstruktion finns det ett antal olika metoder. Val av metod styrs av lastens och byggnadens storlek tillsammans med takkonstruk­tionens uppbyggnad. För mindre byggnader såsom småhus har inga direkta stabiliserande stag eller strävor använts under många år utan all stabilisering har istället tagits upp och fördelats via underlagstaket. För större byggnader kan det behövas ytterliga stabiliserande bygg­delar. Det finns flera olika metoder för att stabilisera en takkonstruk­tion bestående av takstolar. Vanligt förekommande metoder är stabi­lisering med underlagstak via skivverkan, stabilisering med parallell­ fackverk samt vindkryss och stabilisering med snedsträvor av trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok