Svenskt Trä Logo

7.1.1 Stabiliserande system

Publicerad 2021-11-02

Det stabiliserande systemet utgörs normalt av underlagstak, invändig tak­ och väggbeklädnad samt strävor eller vindkryss. Ofta är underlagstaket i samverkan med invändig beklädnad tillräckligt för att klara stabiliseringen av taket.

För mindre byggnader, som enfamiljshus och liknade byggnader, vet man av erfarenhet att underlagstäckning av underlagsspont eller takplywood är tillräckligt styva för att tillgodose stabilitetskraven.

Takkonstruktioner med armerad plastfolie för underlagstak, hård våttillverkad träfiberskiva för underlagstak eller likvärdiga underlagstak måste styvas upp med strävor eller dragband. Stabiliserande strävor eller dragband avslutas oftast något längre ifrån nock i jämförelse med vad som är brukligt för tak med fackverkstakstolar.

Takkonstruktioner med ramverkstakstolar byggs vanligtvis utan parallellfackverk. För takkonstruktioner med ramverkstakstolar finns det vanligtvis två större skillnader i jämförelse med fackverkstakstolar som bidrar till stabiliseringen av taket, innertaksskiva i nivå med hanbjälken och skivbeklädda stödbensväggar. Oftast är det tillräckligt för att skapa en tillräckligt styv konstruktion. Ingår innertaksskiva eller stödbensväggar i det stabiliserande systemet används gängse metoder för dimensionering av stabiliserande stödbensväggar respektive innertaksskivor.

För tak med ramverkstakstolar utan stabiliserande invändig beklädnad, oinredd vind, används en avstyvningsregel som placeras i nivå med hanbjälkarna för att tillsammans med vindkryss uppväga innertaksskivan och stödbensväggarnas funktion. Ibland kan avstyvning av hanbjälkarna i dess veka riktning vara nödvändig.

Avstyvningsregeln eller takläkt binder det stabiliserande systemet samman med gavelspetsen för att säkerställa gavelspetsens stabilitet. En styv skiva fäst till hanbjälkarna respektive stödbensväggar kan även användas för att överföra vindlast från gavlar.

Stabiliserande system för tak till mindre byggnader
Figur 7.1 Stabiliserande system för tak till mindre byggnader.

Exempel på ökad frihetsgrad med avseende på placering av takfönster om staget kan avslutas under fönsteröppning.
Figur 7.2 Exempel på ökad frihetsgrad med avseende på placering av takfönster om staget kan avslutas under fönsteröppning.

Saknas invändiga skivor bör konstruktionen kompletteras med drag­ band eller strävor. Vid stabilisering av ramverkstakstolar krävs ofta större hänsyn till placeringen av dragband och strävor för att undvika att de placeras mitt för fönsteröppningar.

Vid behov av strävning ger utförandet enligt figur 7.2 goda möjligheter för placering av takfönster i och med att dragbandet avslutas under fönsteröppningen. Mellanbjälklaget utgör vanligtvis en mycket styv skiva vilket ger möjligheter att placera strävor eller dragband på olika delar utefter byggnadens längd och de  behöver  inte  placeras lika på båda takhalvorna. Öppningar i bjälklaget för exempelvis trappor måste beaktas vid placering av infästningspunkter och lastfördelning av dragbandets krafter. Genom att använda sig av stor lutning på strävor eller dragband ökar friheten att placera fönster. Det innebär också att krafterna i strävorna eller dragbanden ökar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok