Svenskt Trä Logo

7.3 Förankring och detaljer

Publicerad 2021-11-02

I detta avsnitt visas exempel på detaljlösningar för takkonstruktioner med ramverkstakstolar med och utan dragband. Vanligtvis krävs det inga ytterligare stabiliserande åtgärder för mindre byggnader med ramverkstakstolar. För byggnader med oinredd vind eller för specifika objekt kan det behövas komplettering med vindkryss. Dragbanden placeras vanligtvis på överramens ovansida. Valet av stabiliseringsmetod bestäms till stor del av taklutning, snö­ och vindlast.

2.jpg
Pågående montage av ramverkstakstol, så kallad mansardtakstol.

Projekteringen görs lämpligen i följande steg:

  • Välj lämplig stabiliseringsmetod genom överslagsberäkning.
  • Besluta var eventuella vindkryss ska placeras.
  • Dimensionera och kontrollera takkonstruktionens stabilitet.
  • Utforma förankringar.
  • Välj vilka detaljer som ska användas, se figur 7.5 – 7.10.
  • Kontrollera och komplettera konstruktionen med avseende på montage.

Montagemässigt kan det ibland vara fördelaktigt att placera enbart ett vindkryss nära ena gaveln. Det kan även vara en fördel med beaktande vid placering av fönsteröppningar.

Vanligtvis finns det behov av förankring av ramverkstakstolar även för vertikala lyftkrafter. Förankringar kan utföras i princip lika som för fackverkstakstolar. Stabiliseringen av ramverkstakstolar i takfot görs lämpligen med kortlingar av konstruktionsvirke mellan takstolarna. För takkonstruktioner där dragband används placeras en extra kortling för att fästa in dragbandet, se figur 7.8.

Vertikala krafter förs ner till väggkonstruktionen med gaffelankare eller vinkelbeslag.

På följande sidor visas ett antal detaljer som finns markerade i figur 7.5 och figur 7.8. Detaljerna visar olika utföranden för takkonstruktion med och utan dragband. Risken för vippning av överramen på grund av stora normalkrafter är vanligtvis liten eftersom innertak eller glespanelen till innertak fästa till överramen är i flesta fall tillräckligt för att stabilisera överramen. För hög takfot och oinredd vind kan det ibland behövas stabilisering av ram­ verkstakstolarna i takfot. Kryssträvning eller skivbeklädning av stödbensvägg är användbara metoder. För takkonstruktioner med dragband bör facket med dragband och eventuellt intilliggande fack förses med kortlingar för att överföra lasten till hammarbandet. Stabilisering och överföring av krafter till hammarband görs lämpligen med kortlingar.

Förutsättningar för detaljer beror av byggobjektets placering, utformning med mera. De visade detaljerna ska betraktas som underlag och objektsspecifika anpassningar kan komma att behövas.

Definition av detaljer a) och b) för mindre byggnad. Byggnad utan dragband
Figur 7.5 Definition av detaljer a) och b) för mindre byggnad. Byggnad utan dragband.

Detalj a) Avstyvningsreglar fästs till hanbjälkar.
Figur 7.6 Detalj a)
Avstyvningsreglar fästs till hanbjälkar.

Detalj b) Ramverkstakstolar förankras på ett likartat sätt som för fackverkstakstolar så att horisontella och vertikala krafter kan föras ner till vägg
Figur 7.7 Detalj b)
Ramverkstakstolar förankras på ett likartat sätt som för fackverkstakstolar så att horisontella och vertikala krafter kan föras ner till vägg.

Exempel på stabiliseringsmetod för mindre byggnad med dragband. Tillämpas när invändig beklädnad saknas.
Figur 7.8 Exempel på stabiliseringsmetod för mindre byggnad med dragband. Tillämpas när invändig beklädnad saknas.

Detalj c) Infästning av dragband vid takfot.
Figur 7.9 Detalj c)
Infästning av dragband vid takfot.

Detalj d) Övre infästning av dragband
Figur 7.10 Detalj d)
Övre infästning av dragband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok