Svenskt Trä Logo

5.1 Horisontell stabilisering

Publicerad 2021-11-02

Vid dimensionering av byggnader har det horisontella stabiliseringssystemet en grundläggande betydelse. Horisontallaster förekommer i alla riktningar i förhållande till byggnadens plan.

Påverkan på byggnaden förorsakas vanligtvis av vindlaster, last från travers eller från påkörningskrafter. Horisontalkrafter fås även från konstruktionens initialexcentricitet. Alla konstruktioners form förändras när de påverkas av horisontallaster. Om konstruktionen är stabil är formförändringarna vanligtvis små. Horisontallasterna i en stabil konstruktion genererar inre krafter som tenderar att återställa konstruktionens form. I en instabil konstruktion är formförändringen orsakad av horisontallaster som vanligtvis är stora och ökar kontinuerligt under hela den tid som lasten verkar. Det är av stor vikt att konstruktören säkerställer att den föreslagna konstruktionen verkligen är stabil.

Det finns ett antal sätt att stabilisera en instabil konstruktion, se figur 5.1. En möjlighet är att konstruktionen kompletteras med diagonaler, se figur 5.1 b). En annan metod är att säkerställa stabiliteten med hjälp av väggskivor som visas i figur 5.1 c), det vill säga styva plana ytelement. En tredje metod för att uppnå stabilitet är att man förhindrar vinkelförändringen mellan konstruktionsdelarna med förstyvningar i knutpunkterna, se figur 5.1 d). En fjärde metod att stabilisera konstruktionen är med hjälp av fast inspänning till grunden, se figur 5.1 e). De olika metoderna kan även kombineras.

Förändring av en instabil konstruktion

Figur 5.1 Förändring av en instabil konstruktion a) med hjälp av:
b)  diagonaler
c) skiva
d) styva knutpunkter med hjälp av momentstyva infästningar eller stabiliserande diagonaler
e) inspända byggdelar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok