Svenskt Trä Logo

3.1 Virke till takstolar

Publicerad 2021-11-02

Konstruktionsvirke i takstolar ska klara av att överföra snölast, egenvikt, nyttig last och vindlast till takkonstruktionens upplag. Det innebär att olika virkesdelar i konstruktionen kommer överföra olika typer av krafter. Vissa delar utsätts för normalkrafter, andra delar ska klara av att överföra böjmoment. För virke som ska användas till industriellt tillverkade takstolar med förband av spikplåtar, finns det enligt gällande standard SS-EN 14250 ett antal krav som ska uppfyllas:

  • Konstruktionsvirke ska vara hållfasthetssorterat enligt sortering standarder och metoder som överensstämmer med SS-EN 14081-1.
  • Kantkrokighet får maximalt vara 4 mm per 2 meter längd.
  • Flatböjning får maximalt vara 6 mm per 2 meter längd.
  • Skevhet får maximalt vara högst 2 mm per 25 mm bredd per 2 meter längd.
  • Kupighet får maximalt vara högst 2 mm per 100 mm på flatsida.

Fingerskarvat virke får användas om de uppfyller kraven enligt SS-EN 15497. Virket ska även ha tillräcklig naturlig beständighet, enligt SS-EN 350, för avsedd användningsklass och om träskyddsbehandlat virke används ska beständighetsklass, typ av behandling, kritiskt absorberingsvärde och inträngningsklass enligt SS-EN 15228 anges.

Toleranser hos ett bärverk ska minst överensstämma med toleransklass 2 enligt SS-EN 336. I tabell 3.1 framgår ett minimimått för delar som ingår i en industriellt tillverkad takstol.

För att minimera risken för skador vid hantering av takstolar ska SS-EN 1995-1-1 tillämpas eller minsta tjocklek, b, beräknas enligt:

\(b=\displaystyle \frac{1,8\cdot l^{2}}{f_{\mathrm{m},\mathrm{k}}}\)

där:

l
är den totala längden hos bärverksdelen, i meter.

fm,k
är den karakteristiska böjhållfastheten hos bärverksdelen i MPa.

Figur 3.1 Exempel på deformationer.
Figur 3.1 Exempel på deformationer.

Tabell 3.1 Minimimått för virke som används i industriellt tillverkade takstolar enligt SS-EN 14250.

Tabell 3.1 Minimimått för virke som används i industriellt tillverkade takstolar enligt SS-EN 14250.

Del Minimimått
Tjocklek, alla bärverksdelar ≥ 35 mm
Höjd, yttre bärverksdelar (över- och underram) ≥ 68 mm
Höjd, inre bärverksdelar (diagonaler) ≥ 58 mm
Effektiv tjocklek/bredd enligt SS-EN 336:2013 ≥ 35 mm

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok