Svenskt Trä Logo

3.5.1 Mottagningskontroll, lossning och lagring av takstolar

Publicerad 2021-11-02

Mottagningskontroll, som ska ingå i en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL, görs i samband med lossning av takstolarna. Vid lossningen kontrolleras att leveransen omfattar de takstolstyper och antal takstolar som ska vara med enligt beställningen och mot följesedeln. Eventuella skador på leveransen ska noteras.

Takstolarna ska helst lagras stående och väl luftat från underlaget, minst 300 mm upp från marken. Upplagen bör ligga på fast underlag och placerade i närheten av takstolens stödpunkter i en rak linje så att takstolarna inte böjs under lagringen. Vid liggande lagring se till att takstolarna ligger plant och att de understöds vid knutpunkter, se figur 3.17. När det första takstolspaketet läggs upp är det viktigt att kontrollera att det ligger rätt och vid behov justera eventuellt upplagens läge.

Beroende på väderlek bör takstolarna täckas med presenning. Se till att det är ventilation under presenningen, särskilt om takstolarna ska lagras flera dagar utan tillsyn. Fuktkvoten under lagring av tak- stolar ska hålla målfuktkvot 16 %, se tabell 3.5.

Planera mottagning och montage av takstolar i god tid före lossning för undvikande av tidskrävande omlastningar. Här följer en checklista:

 • Planera upplagsplats för takstolarna.
 • Se till att upplagsplatsen har en väl dränerad yta.
 • Förbered med minst 300 mm höga och rena underslag samt presenningar.
 • Planera upplagen med hänsyn till Takstolarna är dimensionerade för att ha stöd vid speciella lägen. Stöd, om än tillfälliga, vid andra punkter kan få förödande konsekvenser. Märk därför gärna ut upplagspunkterna om det kan finnas möjlighet till att takstolarna kan vändas fel.
 • Kontrollera att antal takstolar och dimensioner samt kompletterande virke stämmer mot beställningen och följesedeln.
 • Kontrollera att beslag och infästningar är beställt och finns på plats.
 • Kontrollera takstolsleveransen, notera eventuella synliga skador.
 • Kontrollera att takstolarna är fria från jord och smuts.
 • Märk upp tydligt och systematiskt enskilda takstolar och beslag för att underlätta montaget.
 • Kontrollera fuktkvoten.

Figur 3.15 Takstolar bör lyftas i knutpunkterna och de bör hänga vertikalt.
Figur 3.15 Takstolar bör lyftas i knutpunkterna och de bör hänga vertikalt.

 Figur 3.16 Lagra om möjligt takstolarna stående.
Figur 3.16  Lagra om möjligt takstolarna stående.

Figur 3.17 Lagring med liggande takstolar bör ske plant och med stöd i knutpunkterna.
Figur 3.17 Lagring med liggande takstolar bör ske plant och med stöd i knutpunkterna.

Figur 3.18 Takstolar täcks vid lagring.
Figur 3.18 Takstolar täcks vid lagring.

Tabell 3.5 Målfuktkvot.
Tillåten variation för medelfuktkvoten enligt SS-EN 14298.

Tabell 3.5 Målfuktkvot.
Tillåten variation för medelfuktkvoten enligt SS-EN 14298.

Beställd fuktkvot (målfuktkvot)

Tillåten variation av virkespartiets medelfuktkvot

Tillåtet spridningsområde av fuktkvoten i 93,5 procent av virkesstyckena inom virkespartiet

(%)

Undre gräns (%)

Övre gräns (%)

Undre gräns (%)

Övre gräns (%)

8

7

9

5,6

10,4

12

10,5

13,5

8,4

15,6

16

13,5

18

11,2

20,8

Vid mätning av fuktkvoten i samtliga virkesstycken i ett parti med målfuktkvoten 16 % tillåts det genomsnittliga värdet på hela partiets fuktkvot (partiets medelfuktkvot) att hamna mellan 13,5 och 18 % för att vara godkänt.
För de enskilda virkesstyckena i ett parti ska fuktkvoten hos 93,5 procent av dessa hamna mellan 11,2 och 20,8 %.

Fuktkvoten mäts på ett antal takstolar med en elektronisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder för att få en indikation på att rätt fuktkvot levererats. Fuktkvotsmätning ska göras vid mottagning och innan inbyggnad.

Observera att konstruktionsvirket i takstolarna ska hålla avtalad målfuktkvot 16 % vid leverans.

Inbyggnad

Fuktkvoten på och närmast under virkets yta och fuktkvoten en bit längre in i virket kan skilja sig mycket åt. Ytfuktkvoten är viktig att kontrollera före inbyggnad eftersom den är avgörande när det gäller risk för mikrobiell påväxt.

Takstolen kan ha fuktats upp genom exempelvis nederbörd, felaktig lagring eller att virket har placerats i kontakt med blöt betong och därmed fått en förhöjd ytfuktkvot. Fuktkvoten i trästyckets inre del påverkas normalt inte om uppfuktningen är kortvarig.

Virke som blivit blött måste torkas – naturligt, med avfuktare eller byggfläkt – och ytfuktkvoten får vara högst 18 % vid inbyggnad.

Mät ytfuktkvoten med elektrisk resistansfuktkvotsmätare genom att tvärs fiberriktningen pressa de isolerade hammarelektrodsspetsarnas koniska mantelyta med handkraft ner i virkesytans vårved, så att mätspetsarnas halva mantelytor ger ett avtryck i träet tvärs fiberriktningen. Gör alltid tre mätningar tätt intill varandra på mätstället och beräkna sedan ett medelvärde. Medelvärdet stäms av mot aktuellt krav.

Figur 3.19 Mätning av medelfuktkvoten i virke med hjälp av elektrisk resistansfuktvotsmätare med isolerade hammarelektroder.
Figur 3.19 Mätning av medelfuktkvoten i virke med hjälp av elektrisk resistansfuktvotsmätare med isolerade hammarelektroder.

Figur 3.20 Mätning av ytfuktkvoten i virke med hjälp av elektrisk resistansfuktvotsmätare med isolerade hammarelektroder.
Figur 3.20 Mätning av ytfuktkvoten i virke med hjälp av elektrisk resistansfuktvotsmätare med isolerade hammarelektroder.

Lagring av takstolar

Vid lagring av takstolar utomhus på byggarbetsplatsen under cirka 1 – 3 veckor bör anvisningar om lagring följas. Längre lagringstid än tre veckor utomhus på byggarbetsplatsen bör undvikas. Om takstolarna måste lagras längre än cirka tre veckor på byggarbetsplatsen bör sär- skilda åtgärder utöver de nedan presenterade vidtas, bland annat regelbundna kontroller. Se även figur 3.16 – 3.18.

Här följer några allmänna råd vid kortvarig lagring av takstolar:

 • Lagra takstolarna i första hand stående och minst 300 mm upp från marken med stöd i närheten av upplagspunkterna samt staga takstolarna.
 • Vid liggande lagring se till att takstolarna ligger plant, minst 300 mm upp från marken och att de understöds vid knutpunkterna.
 • Undvik att någon del av takstolarna är i direkt kontakt med vegetation eller i direkt kontakt med marken.
 • Lossa på buntband för att undvika skador vid eventuell uppfuktning av ytan.
 • Använd rena underslag och som ger god luftning.
 • Underlaget ska vara torrt och horisontellt så att takstolarna inte slår sig eller skevbelastas.
 • Kontrollera antal upplag och storlek så att takstolarna inte böjs.
 • Vid liggande lagring lägg rena mellanlägg av 45 – 95 mm tjockt trävirke mellan takstolspaketen och placera mellanläggen lodrätt ovanför varandra. Tjockleken på mellanläggen beror på hur takstolspaketen ska lyftas i det aktuella fallet. Truck kräver minst 70 mm.
 • Vid utomhuslagring under en kortvarig period skyddas takstolarna med presenningar som läggs på rena underslag så att fullgod ventilation erhålls under Se till att presenningen ligger an mot takstolarna i minsta möjliga omfattning.
  Observera att presenningen inte ska gå ända ner till marken.

Observera att om virket i takstolarna blivit fuktigt i den omfattningen att deformation av beslag eller virke eller sprickor i virket kan skönjas ska konstruktör kontaktas. Det är dock normalt att mindre sprickor kan uppstå av den uttorkning som virket har utsatts för men dessa är i allmänhet så små och ytliga att de inte utgör någon större olägenhet.

Montage-med-mobilkran-och-lyftok.jpg
Montage med mobilkran och lyftok.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok