Svenskt Trä Logo

3.6.2 Lyft och montage

Publicerad 2021-11-02

Skyddsanordningar under montaget ska redovisas i montageplanen när det gäller såväl ställningar, liftar som personligt skydd. Personligt skydd av typ livlina ska användas i sista hand och bara om det är komplicerat och riskfyllt att montera en fast skyddsanordning. Arbete från stegar ska undvikas och övrigt arbete under eller i närheten av montaget ska undvikas.

Lyft av fackverkstakstol.
Lyft av fackverkstakstol.

En montagemetod som använts med framgång visas i figur 3.22 3.23. Två i varandra fästa takstolar monteras enligt figur 3.22. Tillfälliga reglar eller parallellfackverk används som avstånd mellan takstolarna och skapar en stabil struktur. För att undvika montage av tillfälliga stag nära nock sätts en temporär mon tageregel före lyft av takstolarna. Montageregeln utformas så att nästkommande takstolar (takstol 3 − 4) kan monteras och hållas kvar utan risk för att välta. För större takstolar kan det behövas två montagereglar skruvade cirka 1,5 − 2,0 meter från vardera sida av nock.

Lyft och montage av takstolar

Takstolar med korta spännvidder upp till 9 − 10 meter kan lyftas direkt i takstolsnock förutom saxtakstolar som alltid bör lyftas i två lyftpunkter. För takstolar med större spännvidder bör lyftet ske i två punkter symmetriskt kring nock, se figur 3.21. Lyfthjälpmedel såsom stroppar och lyftok ska vara kontrollerade och godkända för aktuella laster. Lyftutrustning ska vara utformad så att takstolarna kan lyftas utan att skadas och om möjligt så att lossning kan utföras utan arbete från höga höjder. Takstolarna monteras i rätt ordning och enligt markeringar. När de två första sammankopplade takstolarna monterats kan ytterligare takstolar monteras och de hålls på plats med montageregel.

Figur 3.21 Principer för lyft av takstolar.
Figur 3.21 Principer för lyft av takstolar.

Arbetsgång vid montage av takstolar

Figur 3.22 Stabil takstolsstruktur med montageregel.
Figur 3.22 Stabil takstolsstruktur med montageregel.

Figur 3.23 Montage av takstol 3 och 4.
Figur 3.23 Montage av takstol 3 och 4.

Arbetsgången för ett framgångsrikt montage av takstolar till större byggnad kan göras enligt följande:

 1. Två takstolar sammankopplas till en stabil struktur, se figur 22. Fackverkens nedre del anpassas vid anslutning till hammarband. Montera eventuella förankringsbeslag innan takstolarna lyfts på plats.
 2. De sammankopplade takstolarna lyfts på plats och där- efter de övriga En montageregel används för att underlätta montage av nästkommande, se figur 3.24. Takstolarna spikas till montageregeln fortlöpande.
 3. Efter montaget av samtliga takstolar stabiliseras tak- stolarna i takfot med kortlingar av massivt trä. Detta gäller vanligtvis i facken med parallellfackverkstakstolar och vid infästningspunkter för dragband.
 4. Vindsträvor För dragband av stål ska alltid bandsträckare användas. Dragbandet kan även skruvas till några takstolar för att inte hänga ner. Använd skruv så kan det lätt lossas om dragbanden måste sträckas ytterligare.
 5. Förankring mellan takstolar och gavel monteras enligt konstruktörens anvisningar.
 6. Avsträva takstolarna enligt konstruktionsritningar och instruktioner.
 7. Skydda mot fukt och nederbörd efter montering.

Montaget kan även ske från två sidor om de två första takstolarna sätts i byggnadens mitt, se figur 3.25.

Figur 3.24 Strukturen kompletteras fortlöpande och stabiliseras med montageregel och kortlingar.
Figur 3.24 Strukturen kompletteras fortlöpande och stabiliseras med montageregel och kortlingar.

Figur 3.25 Påbörjas montaget från mitten kan fortsatt montage ske från båda sidor.
Figur 3.25 Påbörjas montaget från mitten kan fortsatt montage ske från båda sidor.

För mindre byggnader utan parallellfackverk kan montaget ske enligt:

 1. Montera eventuella förankringsbeslag innan takstolarna lyfts på plats.
 2. Montera första takstolen med stöd mot gavel och stabilisera övriga takstolar med montageregel.
 3. Placera takstolarna enligt takstolsplan.
 4. Loda in takstolarna.
 5. Sörj för tillfällig avsträvning med längsgående och diagonala strävor.
 6. Gör permanenta avsträvningar och förankra enligt konstruktionsritningar och anvisningar.
 7. Skydda mot fukt efter montering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok