Svenskt Trä Logo

4.3 Takfotsutförande

Publicerad 2021-11-02

Takfotens utformning och takstolens tass kan varieras i stor omfattning. Utformningen bestäms ofta utifrån arkitektoniska aspekter men även funktionen med avseende på luftning av taket spelar in. De två vanligaste principerna av takfot är inklädd takfot respektive öppen takfot, se figur 4.10 och figur 4.11.

Önskas mer specifik utformning av takstolens tassar bör måttuppgifter lämnas till takstolstillverkare i så tidigt skede som möjligt.

Ventilerade vindar är en vanlig lösning i Sverige. En 50 mm öppning eller 1 ∕ 300 av takytan krävs vanligtvis för att uppnå tillräcklig ventilation. Topografi, klimatförhållanden och vind kan dock reducera den effektiva ventilationsarean till praktiskt taget ingenting, beroende på den rådande vindstyrkan. Placeringen av parallellfackverk kan medföra att luftningen minskar och ska beaktas vid projekteringen.

Takfotskonstruktioner med luftning av vindar möjliggör brandspridning av fasadbränder in till vinden. Vindsbrand sprids ofta horisontellt över brandcellsgränser och leder till stora skador, ofta totalskada. För att förhindra brandspridning till vinden via luftspalten kan en brandsäker luftspaltsventil placeras i luftspalten. Vid eventuell brand sluter dessa tätt och motverkar således spridningen av branden. Det finns även typgodkända takfotsventiler för tät takfot, se figur 4.12.

Inklädd takfot.
Figur 4.10 Inklädd takfot.

Öppen takfot.
Figur 4.11 Öppen takfot.

Takfot, utförande med brandklassad ventil.
Figur 4.12 Takfot, utförande med brandklassad ventil.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok