Svenskt Trä Logo

4.5.1 Principer för avväxlingar

Publicerad 2021-11-02

Hanbjälkens funktion i relation till vertikal last, egenvikt och snölast, framgår av figur 4.19. Det är inte tillräckligt att enbart växla av takstolen på den ena sidan med en balk för att ta upp de vertikala lasterna, se figur 4.20. Lösningar för att undvika stora deformationer och minimera påverkan på konstruktionen visas i figur 4.21 och figur 4.22. Ett alternativ är att använda sig av avväxlingsbalkar på båda sidor där balkarna kan överföra både vertikala och horisontella laster. Ett annat alternativ är att använda sig av en nockbalk.

När avväxlingsbalkar används på båda sidor av hanbjälken enligt figur 4.21, kan balkarna placeras ovanpå hanbjälken som visas i figur 4.23 och lika lösning används på båda sidor. Figuren visar en lösning där balken placeras mellan brädor som sammanbinder hanbjälke och överram. Lasten överförs mellan balk och takstol med hjälp av kilar och brädor. Vid dimensionering ska tryck vinkelrätt fiberriktningen kontrolleras och resultatet ska betraktas konservativt då kilens form gör att styvheten varierar beroende på höjden. Kilen ska även monteras så den inte kan lossna.

Generellt sett kan denna lösning vara vansklig då variationer i fuktkvoter påverkar anliggningen mellan virkesdelarna.

Statisk modell av ramverkstakstol

Figur 4.19 Statisk modell av ramverkstakstol. Statisk modell av en traditionell ramverkstakstol belastad med egenvikt och snö. Vertikala upplagsreaktioner R1 tas upp av ytterväggar. Underramen verkar som en dragbalk som överför dragkrafter mellan väggarna. Hanbjälken kommer att fungera som en tryckbalk som stabiliserar överramen och minskar momentet i överramen.

Ensidig avväxling

Figur 4.20 Ensidig avväxling. När den nedre delen av överramen tas bort för att skapa en öppning ändras den statiska modellen. Kompletteras den vänstra sidan med en avväxlingsbalk och för över upplagsreaktionen, R2, till intilliggande takstolar innebär det att hanbjälken inte längre kom- mer att fungera som tryckbalk i takkonstruktionen. Den kvarvarande högra överramen kommer att få högre moment och större deformation. En förstärkning med tillräcklig styvhet är svår att utföra.

Tvåsidig avväxling

Figur 4.21 Tvåsidig avväxling. En vanlig metod är att lägga in avväxlingsbalkar på båda sidor av hanbjälken och föra lasten vidare till intilliggande takstolar. Det innebär att den högra överramen får något större last och det uppstår dragkrafter i hanbjälken.

Avväxling i nock

Figur 4.22 Avväxling i nock. En annan metod är att använda sig av en nockbalk som avväxlingsbalk. Då förblir hanbjälken belastad i tryck och det sker ingen ökning av momentet i överramen.

Avväxling med balk och kilar

Figur 4.23 Avväxling med balk och kilar. Med hjälp av en avväxlingsbalk kan den avväxlade takstolens vertikala och horisontella laster överföras till intilliggande takstolar. Traditionellt görs detta med balk och kilar. Takstolar kan fås med monterad kil från takstolstillverkare och kompletteras med laskar och skruvförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok