Svenskt Trä Logo

4.6.1 Takbjälkar

Publicerad 2021-11-02

Takbjälkar som läggs upp mellan  hammarband  och  nockbalk används vanligtvis för mindre byggnader men träbjälkar kan också ingå som en kompletterande överram i ett tak uppbyggt med takstolar. Tvärsnittet på takbjälkar bestäms oftast av nedböjningskriteriet. Nedböjningen får inte bli så stor att takbeläggningen tar skada eller att det blir bakfall. För de flesta konstruktioner består lasten av en permanent del Gi och en variabel del Qi. För träkonstruktioner där de variabla lasterna dominerar varierar nedböjningen mycket under konstruktionens livslängd.

Generellt gäller för en byggnadsdel som är belastad med en konstant last att under sin livstid bestäms nedböjning av krypning, wcreep, utifrån initialnedböjningen, winst, och deformationsfaktorn kdef som beror på vilket material som används samt rådande klimatklass.

\(w_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}\mathrm{p}}=k_{\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}}\cdot w_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}}\)

Den slutliga nedböjningen kan då för permanenta laster skrivas som:

\(w_{\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{G}}=w_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{G}}+w_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}\mathrm{p},\mathrm{G}}=w_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t},\mathrm{G}}\cdot(1+k_{\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}})\)

och för variabla laster:

\(w_{\mathrm{fin,Qi}}=w_{\mathrm{inst,Qi}}+w_{\mathrm{creep,Qi}}=w_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t},\mathrm{Q}\mathrm{i}}\cdot(1+\psi_{2,\mathrm{i}}\cdot k_{\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}})\)

Eftersom krypning också beror av tidsperioden som lasten kommer att vara verksam har faktorn ψ2 introducerats för att man ska kunna beskriva denna effekt.

Specificerad nedböjningsgräns kan väljas utifrån funktionella krav eller av visuella orsaker. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att nedböjningskravet L ⁄ 300 (wnet,fin) är ett lägsta acceptabelt värde för bostäder och lokaler. Vid dimensionering av bjälklag i lagerutrymmen och liknande lokaler är det ofta acceptabelt att tillåta nedböjningar i storleksordning L ⁄ 200 – L ⁄ 150. I tabell 4.5 och tabell 4.6 visas rekommenderade nedböjningskriterier. Mer information om nedböjningsgränser ges i exempelvis tabell 6.1 i Limträhandbok Del 2.

Definitioner på nedböjningar för en balk eller skiva.

Figur 4.26 Definitioner på nedböjningar för en balk eller skiva.
winst   är momentan nedböjning.
wcreep  är nedböjning orsakad av krypning.
wc är eventuell överhöjning. wfin är slutlig nedböjning. wnet,fin är slutlig nettonedböjning.

Tabell 4.5 Normalt godtagen nedböjning vid dimensionering i reversibelt lasttillstånd (tillfällig olägenhet), frekvent lastkombination.

 

Användningsområde umax,frekv,fin
Generellt Fackverk och takbalkar L⁄300
Golvbalkar Normalt 1) Förråd och andra lokaler utan tillträde för allmänheten L⁄300 L⁄300
Konsoler   L⁄150
Takåsar   L⁄200
Primärbalk   L⁄400

1) Styvheten hos träbjälklag ska även kontrolleras med avseende på svikt.
L betecknar den fria spännvidden.
Värdena i tabellen är framtagna av Svenska Takstolsföreningen, STAK, och gäller för CE-märkta takstolar industriellt tillverkade enligt SS-EN 14250.

Tabell 4.6 Godtagen nedböjning vid dimensionering i irreversibelt lasttillstånd (permanent skada), karakteristisk lastkombination.

Typ av konstruktion umax,inst
Tak- eller golvbjälklag, som ansluter mot icke bärande vägg i:
Bostadsutrymme 20 mm eller L⁄300
Kontorslokal, skola, butik etcetera 30 mm eller L⁄300
Industrilokal 40 mm eller L⁄250
Balk över fönster eller dörröppning 10 – 15 mm
Horisontella deformationer 20 mm

1) Styvheten hos träbjälklag ska även kontrolleras med avseende på svikt och vibrationer.
L betecknar den fria spännvidden.
Värdena i tabellen är framtagna av Svenska Takstolsföreningen, STAK, och gäller för CE-märkta takstolar industriellt tillverkade enligt SS-EN 14250.

Spännvidder för olika dimensioner

Centrumavstånd mellan takbjälkar är vanligtvis 600 mm eller 1 200 mm. Bredden respektive längden för isolering och skivor är oftast anpassade för dessa centrumavstånd. För takbjälkar i hållfast- hetsklass C24 med dimensionen 45 × 145 mm, c 1 200 mm, är spännvidden cirka 2 meter för ett låglutande lätt tak i snözon 3. För takbjälkar i hållfasthetsklass C24 under lika förutsättningar men med dimensionen 45 × 220 mm är längsta spännvidden cirka 3 meter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok