Svenskt Trä Logo

4.6.3 Mellanupplag

Publicerad 2021-11-02

Förbanden och deras utformning har ofta stor betydelse för konstruktionens egenskaper. Förbanden påverkar bärförmåga, stabilitet och egenskaper kopplade till brand och akustik. Utformningen av förbanden styr även ibland vilket typ av brott som kan uppkomma. Genom att dimensionera och utforma förbanden på rätt sätt, kan man utforma konstruktionen så att man undviker att brott inträffar utan förvarning. Detta kan åstadkommas om förbanden dimensioneras så att slutligt brott föregås av stora och synliga deformationer.

Levereras balkar, golvbjälkar eller andra delar där det krävs skarvning, görs det ofta industriellt och med spikplåtar. Där detta inte är möjligt görs skarven med spikningsplåtar eller trälaskar på byggarbetsplatsen. Hur stora spikningsplåtar eller trälaskar samt antalet spik eller skruv bestäms av de krafter som verkar i förbandet och kon struktionsvirkets dimensioner. Det är viktigt att kantavstånd respekteras. I de fall skarven ska överföra stora dragkrafter bör dubbla trälaskar användas. Många gånger kan golvbjälkar med fördel skarvas en bit från mellanstödet i momentnollpunkten, se figur 4.28. I dessa fall ska förbandet dimensioneras med avseende på tvärkrafter.

Figur 4.29 visar på olika anslutningar mot en tvärgående balk. Tack vare bjälkstroppen kan dragkrafter överföras mellan golvbjälkarna. Om bjälkarna inte är belastade i drag behöver inte bjälkstropp användas.

Bjälkar kan med fördel skarvas en bit från mellanstödet i momentnollpunkten

Figur 4.28 Bjälkar kan med fördel skarvas en bit från mellanstödet i momentnollpunkten. Vid användning av spikningsplåt ska spikplåttillverkarens anvisningar noga följas.

 Anslutning till tvärgående limträbalk respektive stålbalk.

Figur 4.29 Anslutning till tvärgående limträbalk respektive stålbalk. Beslaget, även kallat bjälkstropp, överför dragkrafter mellan golvbjälkarna eller underramarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok