Svenskt Trä Logo

2.1.1 Handelssortering

Publicerad 2021-11-02

Utöver de mekaniska egenskaperna varierar träets visuella utseende genom naturlig förekomst av särdrag som kvistar, vedförändringar och deformationer.

Antalet och storleken av dessa särdrag benämns ofta som en gradering av virkesstyckets kvalitet. Indelningen i olika kvalitetsklasser, även kallat handelssorter, görs vanligtvis enligt den europiska standarden för handelssortering SS-EN 1611-1. Vid sågverken sorteras virket enligt sorteringsregeln för utseende sortering, Handelssortering av trävaror. Däremot i bygghandeln och för beskrivning av virkeskvaliteter som används i byggandet, exempel vis i AMA Hus, RA Hus och Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se, tilllämpas vanligen handelssorterna enligt den gällande europeiska standarden för utseende sortering, SS-EN 1611-1.

Enligt sorteringsstandarden SS-EN 1611-1, kan sorteringen göras på såväl flat- som kantsidorna eller enbart flatsidorna. Sorterna kallas då G4 respektive G2. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0-4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-2, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke, motsvarande KLASS V, Kvinta, enligt Handelssortering av trävaror. Virke sorterat enligt SS-EN 1611-1 är inte avsett för bärande ändamål. Sorteringen sker istället för att skapa kvaliteter med ett visst utseende. Exempelvis bedöms torra kvistar hårdare än friska kvistar. Man bedömer också egenskaper, som påverkar virkets funktion, exempelvis deformation. Vanliga trävaror med lämpliga handelssorter och träslag visas i tabell 2.2.

Figur 2.1 Exempel på sortbestämning.
Figur 2.1 Exempel på sortbestämning.
Varje sida bedöms för sig och hänförs till en egen klass. Vid sortbestämning av virkesstycket som helhet kan en valfri flatsida vara en klass lägre än virkesstyckets sort.

Tabell 2.1 Virkeskvaliteter.
Ungefärliga relationer mellan de olika kvalitetsklasserna – handelssorterna.

Sorteringsregler Kvalitetsklasserna – handelssorterna
Handelssortering av trävaror OS Kvinta Utskott  
I II III IV 2) VI VII
SS-EN 1611-1 4-sidig sortering  G4-0 G4-1 G4-2 2) G4-3 G4-4
2-sidig sortering 1) G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4

1)  2-sidig sortering, G2, används sällan i Sverige.
2)  Vanligaste byggvirket.

Tabell 2.2 Virkeskvaliteter.
Vanliga trävaror med lämpliga handelssorter och träslag.

Typ av trävara Sort Träslag
Dimensionshyvlat virke G4-2 – G4-3 Gran och furu
Konstruktionsvirke G4-0 – G4-2 Gran och furu
Underlagsspont G4-2 – G4-3 Gran
Formvirke G4-4 eller bättre Gran och furu
Emballagevirke G4-3 Gran och furu
Utvändiga panelbrädor och vindskivor G4-2 eller bättre Gran
Invändiga panelbrädor G4-1 eller bättre Furu och gran
Planhyvlat virke för invändiga snickerier G4-1 eller bättre Furu
Golvbrädor G4-2 eller bättre Furu och gran
Staket och plank G4-2 eller bättre Gran, eventuellt impregnerad furu
Lister A – B Furu enligt SS 232811

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok