Svenskt Trä Logo

2.1.2 Hållfasthetssortering

Publicerad 2021-11-02

För virke till bärande konstruktioner används konstruktionsvirke som sorteras maskinellt eller visuellt. De äldre visuella sorteringsreglerna, T-virkesreglerna, har ersatts av gemensamma nordiska sorteringsregler. I Sverige är de utgivna som svensk standard SS 230120 medan den gemensamma nordiska benämningen är INSTA 142. Reglerna gäller för furu, gran, silvergran, lärk, sitka-gran och douglasgran. Virket kallas även fortsättningsvis T-virke och klasserna är T0, T1, T2 och T3. Visuellt sorterat virke enligt SS 230120 märks med sorteringsklass T0, T1 , T2 eller T3, och hållfasthetsklass C14, C18, C24 respektive C30, se figur 2.2. C-klasserna är enligt standarden SS-EN 338 för klassificering av konstruktionsvirke.

För bedömning av kvistarnas betydelse för hållfastheten finns mätregler i de visuella sorteringsreglerna som anger hur kvistarnas storlek ska mätas och hur de ska bedömas:

  • Storlek i förhållande till dimension hos virket.
  • Placering på kantsida och flatsida.
  • Placering i virkets längdriktning.

I visuell bedömning bestäms hållfasthetsklassen även utifrån övriga särdrag såsom snedfibrighet, årsringsbredd, sprickor, toppbrott, tjurved, svampangrepp, deformation, vankant, hanteringsskador och måttavvikelser.

Maskinell sortering utförs enligt standarden SS-EN 14081-1 som också ger detaljerade märkningsregler. Vid maskinell hållfasthetssortering bestäms en fysikalisk egenskap som är kopplad till hållfastheten, till exempel statisk eller dynamisk elasticitetsmodul.

Karakteristiska grundvärden för beräkning av bärförmåga och styvhet hos konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14–C50 anges i standarden SS-EN 338 och de vanligast förekommande håll- fasthetsklasserna framgår av tabell 2.3.

Figur 2.1 Exempel på sortbestämning.Figur 2.3 Exempel på olika kvisttyper.

Tabell 2.3 Sortering av konstruktionsvirke.

Tabell 2.3 Sortering av konstruktionsvirke.

Hållfasthetsklass C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Visuell sortering enligt SS 230120 T0 T1 T2 T3
Maskinell sortering enligt SS-EN 14081-1 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50

De hållfasthetsklasser som är markerade med orange färg är tillverkningsstandard för svenska producenter av maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. För takstolstillverkning används normalt inte högre hållfasthetsklass än C30.

CE-märket används inom olika produktområden.

CE-märkning
Figur 2.2 Förenklad produktmärkning enligt SS-EN 14081-1:2016 + A1:2019
Producentens namn med möjlighet att identifiera olika tillverkningsställen (till exempel sågverk) inom samma företag (koncern), exempelvis ABC Trä AB X eller ABC Trä AB Y.
0123 Det anmälda godkända tredjepartsorganets nummer.
CE-märke med utformning enligt EU-direktiv.
a) T2/SS230120 Sorteringsklass och sorteringsstandard.
För T-virke anges T0, T1, T2 eller T3 och standardens namn: SS 230120 inom Sverige.
C24 Hållfasthetsklass: C-klass enligt SS-EN 338. För T-virke: C14 för T0, C18 för T1, C24 för T2 och C30 för T3.
b) W940 Produktionstidpunkt, W + sista siffran i årtalet + veckonumret.
Observera
att märkningen av produktionstidpunkt inte är ett krav enligt standarden men har sedan länge tillämpats vid maskinsortering i Sverige.
C24 M Hållfasthetsklass inklusive M för maskinsortering. C-klass enligt SS-EN 338: C14, C18, C24, C30 eller C35.
Drygraded (medelfuktkvot ≤ 20 %, inget mätvärde > 24 %).
19 De två sista siffrorna i årtalet när CE-märkning gjordes första gången av tillverkaren, i exemplet 2019.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok