Svenskt Trä Logo

2.4.2 Skogen räcker till

Publicerad 2021-11-02

Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar. Den svenska skogen består av 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. Tillväxten är större än avverkningen och har så varit under hela 1900-talet. Årligen avverkas cirka 90 miljoner skogskubikmeter, mn m3sk, av tillväxten som är cirka 120 mn m3sk, se figur 2.11. Med andra ord ökar mängden skog i Sverige kontinuerligt för varje år och det totala virkesförrådet uppgår till över 3 miljarder skogskubikmeter, md m3sk. På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats.

Svenskt skogsbruk är långsiktigt hållbart. Ekonomisk, social och biologisk uthållighet utgör grunderna för ett så kallat hållbart brukande. När det gäller ekonomisk och social uthållighet har svenskt skogsbruk länge varit ledande. Med ekonomisk uthållighet menar man säkerställandet av en långsiktig virkesproduktion och att den genererar tillräckligt stora vinster för att skogsbruket och skogsskötseln ska kunna hållas igång. Under begreppet social uthållighet hamnar frågor som gäller ursprungsbefolkningar, arbetarrättigheter, rekreationsfrågor och möjligheten för samhällen, på både lokal och nationell nivå, att långsiktigt kunna överleva på sitt skogsbruk. När man talar om biologisk uthållighet gäller det markens långsiktiga produktionsförmåga, att vidmakthålla de naturliga ekologiska processerna samt den i Sverige för närvarande aktuella frågan om att bevara den biologiska mångfalden.

Figur 2.10 Det svenska virkesförrådets utveckling.
Figur 2.10 Det svenska virkesförrådets utveckling.
Källa: Skogsindustrierna, Riksskogstaxeringen, SLU.

Figur 2.11 Tillväxten i Sverige är större än avverkningen Tillväxt och avverkning på all mark, merparten av förrådsuppbyggnaden sker på mark undantagen från skogsbruk.
Figur 2.11 Tillväxten i Sverige är större än avverkningen Tillväxt och avverkning på all mark, merparten av förrådsuppbyggnaden sker på mark undantagen från skogsbruk.
Källa: Skogsindustrierna, Riksskogstaxeringen, SLU.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok