Svenskt Trä Logo

2.4.3 Tillverkning av olika byggmaterial och klimatavtryck

Publicerad 2021-11-02

Under de senaste två decennierna har det skett en snabb utveckling av trä i byggkonstruktioner, ett resultat av EU:s övergång till funktionsnormer i medlemsländernas bygglagstiftning. Det gör det nu möjligt att uppföra även större byggnader med träbaserade system. Att tillverka sågade trävaror kräver mycket lite tillförd extern energi förutom energi från de egna biprodukterna, som bark och spån.

Fackverkstakstolar
Fackverkstakstolar.

Torkningen av brädor och plank är det mest energikrävande processteget. Det är också i detta steg som mest energi används. Vid tillverkning av andra byggmaterial utgår man alltid från ändliga råvaror.

Både utvinning och bearbetning kräver energi, ofta i mycket stor omfattning och av fossilt bränsle. Vid tillverkning av cement sker stora utsläpp av koldioxid, CO2, liksom vid processer för att producera stål. Allt byggmaterial som kommer från dessa processer ger därför ett negativt klimatavtryck.

Beräkningar ger ett mått på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser för en produkt eller aktivitet och hjälper användaren att göra val med minsta klimatpåverkan. Trä ger här negativa tal eftersom koldioxid är bundet i det ursprungliga trädet och de utsläpp som sker i samband med avverkning, transport och bearbetning är små i jämförelse med inlagrad koldioxidmängd.

Eftersom takstolar av trä ofta tillverkas för ett specifikt projekt uppstår det inget väsentligt spill på byggarbetsplatsen. Eventuellt emballage utgörs av återvinningsbart material. Emballaget är avsett att skydda mot fukt, nederbörd, solstrålning, smuts och viss mekanisk åverkan under transport och lagring.

Figur 2.12 Träprodukter.
Figur 2.12 Träprodukter.
Trä är ett mångsidigt material som kan användas till olika ändamål.

Under sin livstid har takstolar av trä ingen negativ miljöpåverkan av betydelse och behöver i princip inget underhåll. De kan i många fall enkelt kompletteras och anpassas vid ombyggnader och eventuellt spill kan lämnas till närmaste återvinningsstation. Takstolar av trä kan återvinnas genom återbruk eller till slut kan virket brännas för att få energi.

De svenska takstolstillverkarna kan tillhandahålla miljödeklarationer. Miljödeklarationerna redovisar produktens miljöpåverkan under den del av kretsloppet som takstolstillverkaren kan påverka, alltså från och med det att råmaterialet tas ur skogen tills de färdiga takstolarna lämnar takstolstillverkaren.

Figur 2.13 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av byggmaterial.
Figur 2.13 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av byggmaterial.
Värdena ovan kan variera beroende på flera faktorer som till exempel energislag, transporter och produktionsmetoder. Vid en livscykelanalys, LCA, brukar man vanligen jämföra funktionella enheter som kg/m2 golvyta i ett bjälklag.

Observera
Lagringen av kol i trä redovisas inte i detta diagram.
Källa: SCA.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok