Svenskt Trä Logo

Avskiljande förmåga (EI)

Publicerad 2022-01-02

 Delar som utgör brandcellens omslutning ska dimensioneras och utföras så att de bevarar sin avskiljande funktion under avsedd brandexponeringstid.

Det innebär att:

  • integriteten bevaras,
  • isoleringsförmågan bevaras,
  • värmestrålningen från den oexponerade sidan är begränsad.

Kriterium E (integritet/täthet) är uppfyllt när flammor eller varma brandgaser inte antänder en bomullstuss på den oexponerade sidan av konstruktionen, samt att det inte finns sprickor eller spalter som överstiger en viss dimension. Det finns ingen risk för brandspridning på grund av termisk strålning när kriterium I (isolering) har uppfyllts.

Kriterium I (isolering) är uppfyllt när den genomsnittliga temperaturökningen inte överstiger 140 K över hela den oexponerade ytan, och den största temperaturökningen inte överstiger 180 K på någon del av ytan (vid brandexponering enligt standardkurvan för temperatur-tid), vilket hindrar antändning av objekt i närliggande brandceller.

Kriterium I (isolering) är tydligt definierat i SS-EN 13501-2, se även Bild 1, och skulle kunna verifieras med hjälp av beräkningar av värmeöverföringen, om termiska materialegenskaper kunde ges som funktion av temperaturen, som dock inte är kända. Men omfattande erfarenhet av fullskaleprovning av vägg- och bjälklagskonstruktioner har gjort det möjligt att fastställa vissa regler för detaljer i vägg- och bjälklagskonstruktioner som inkluderats i Eurokod 5, SS-EN 1995-1-2. Standarden utgår alltså ifrån att kriterium E (integritet/täthet) är uppfyllt när kriterium I (isolering) har uppfyllts och beklädnaden fortsatt sitter kvar på den oexponerade sidan.

Branddelen i Eurokod 5 ger en beräkningsmetod för verifiering av träkonstruktioners avskiljande förmåga (bilaga E till SS-EN 1995-1-2). Dessutom presenteras en förbättrad dimensioneringsmetod baserad på experimentella resultat och beräkningar. Eftersom bilaga E till SS-EN 1995-1-2 är informativ, anger respektive lands nationella bilaga om metoden får tillämpas.
Vid bedömning av en KL-träväggs/bjälklags avskiljande förmåga kan metoder för inbränning enligt KL-trähandboken användas. Med tre kvarvarande skikt, efter inbränning enligt kravställd exponeringstid, bedöms konstruktionens integritet vara uppfylld och erforderlig avskiljande förmåga finnas.

Funktionskrav för brandmotstånd hos konstruktionselement

Bild 1. Funktionskrav för brandmotstånd hos konstruktionselement: Integritet/täthet (E) och Isolering (I).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok