Svenskt Trä Logo

Bjälklag med I-balkar

Publicerad 2022-02-10

I-balkar i brandfallet kan dimensioneras enligt beräkningsmodell i Brandsäkra Trähus 3. Modellen gäller för I-balkar i bjälklag och med stenullisolering. Den gäller också för glasullisolering med beklädnad på brandsidan. För I-balkar som bärande väggelement är en beräkningsmodell under utveckling.

Bild 1. Tvärsnitt av I-balk, a) vid normala förhållanden, b) vid brand, c) icke lastbärande skikt d0 och effektivt förkolningsdjup def.

Vid brand med I-balkar i bjälklagskonstruktioner med fullisolerade hålrum bör man använda tvärsnittet i Bild 1 b) för att beräkna bärförmågan för den föreskrivna brandexponeringstiden t.

Nedfallstid tas med koefficient 0,9.

\(t_{\text{f,ef}} = 0,9t_{\text{f}}\)

där:

tf är nedfallstid för beklädnaden i minuter, som kan ges av EN 1995-1-2 eller av tillverkaren, eller bestämmas med hänsyn till utdragsbrott för beklädnadens fästdon.


För kollaps av regeln under förkolningsfas 3 bör det ekvivalenta förkolningsdjupet, dchar,n, tas som:

\(d_{\text{char,n}} = \beta_{\text{n}}(t - t_{\text{f,ef}})\)

där:

\(\beta_{\text{n}} = \beta_0 k_{\text{b,ch}} k_3 k_{\text{n}}\)

\(k_{\text{b,ch}} - \frac{27,4}{b} + 1\)

\(k_{\text{n}} = 1,4\)

β0 är endimensionell förkolningshastighet enligt EN 1995-1-2, det vill säga β0 = 0,65 mm/min för konstruktionsvirke av barrträ och LVL.

b är flänsens bredd i mm.

För nedfall under förkolningsfas 2, alltså kollaps av regeln har skett vid eller före beklädnadens nedfallstid bör det ekvivalenta förkolningsdjupet, dchar,n, tas som:

\(d_{\text{char,n}} = \beta_{\text{n}}(t - t_{\text{ch}})\)

där:

\(\beta_{\text{n}} = \beta_0 k_{\text{b,ch}} k_2 k_{\text{n}}\)

och k2 = 1.


Hållfastheten hos fingerskarvar vid brand kan bero på vilket lim som har använts. Eftersom I-balkar är känsliga för kollaps hos fingerskarv bör bärförmågan för böjning bestämmas för den dimensionerade böjhållfastheten. För fingerskarvade flänsar justeras bärförmågan vid brand med faktorn kmod,fj,fi, se Tabell 1.

\(f_{\text{m,d,fi}} = k_{\text{mod,fi}}k_{\text{mod,fj,fi}}k_{\text{fi}}\frac{f_{\text{k}}}{\lambda_{\text{M,fi}}}\)

där kmod,fj,fi är omräkningsfaktorn vid brand, som beskriver fingerskarvens reducerade styrka enligt Tabell 1.


Tabell 1. Modifieringsfaktorn vid brand för fingerskarvar.

Lim kmod,fj,fi
Högtemperaturbeständiga limsystem 1,0
Övriga 0,75

 

För tillämpning av beräkningsmodellen för effektivt tvärsnitt bör djupet hos skiktet som ej antas vara lastbärande beräknas som:

\(d_0 = 5,3 + 0,165h_{\text{f}} - 0,018b - 0,0006h_{\text{f}}b\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok