Svenskt Trä Logo

Förkolning av trä

Publicerad 2022-02-10

Förkolning av trä är vanligen:

  • Endimensionell förkolning som en fysikalisk egenskap för specifika träslag, eller trä med en specifik densitet eller ur en specifik hållfasthetsklass.
  • Tvådimensionell förkolning som inkluderar inverkan av tvärsnittsdimensioner och annan inverkan.

Förkolningshastigheterna är tillämpliga oavsett hur den brandexponerade ytan är riktad. Det görs alltså ingen skillnad mellan vertikala och horisontella ytor.

Endimensionell förkolning

Grundvärdet är den endimensionella förkolningshastigheten β0 vid endimensionellt värmeflöde under standardbrandexponering av en oskyddad semi-infinit träplatta utan sprickor eller spalter. Förutsättningarna liknar de för skivor med begränsad tjocklek, se Bild 1, eller för breda tvärsnitt i trä med stort avstånd från hörnen.

Det endimensionella förkolningsdjupet dchar,0 uttrycks som:

\(\displaystyle d_{\text{char,0}} = \beta_{\text{0}} t\)

där t är tiden för brandexponering och β0 är den endimensionella förkolningshastigheten vinkelrätt mot fibrerna, se Tabell 1. Dessa förkolningshastigheter bör dubbleras i fiberriktningen. Den endimensionella förkolningshastigheten för barrträ gäller för europeiska träslag (0,65 mm/min). Densiteten har liten inverkan inom europeiska hållfasthetsklasser för barrträ (konstruktionsvirke, limträ och LVL) och kan därför bortses från.

Den endimensionella förkolningshastigheten för träpaneler och träbaserade skivor ges för skivtjocklek 20 mm och densitet 450 kg/m3. För andra tjocklekar och densiteter måste β0 multipliceras med respektive faktorer kh och kρ, se SS-EN 1995-1-2, avsnitt 3.4.2.

Tvådimensionell förkolning

Nära hörnen på exempelvis rektangulära tvärsnitt är värmeflödet vanligtvis tvådimensionellt och ger en rundad form på resttvärsnittet. Till en början är radien för hörnrundningen ungefär lika med det endimensionella förkolningsdjupet, se Bild 1 (vänster). Till slut kommer förkolningsdjupet på den smala sidan att öka mer än på den breda sidan på grund av att rundningen hos de två motsatta hörnen överlagrar varandra, se Bild 1 (höger).

För träelement med rektangulära tvärsnitt som är exponerade på tre eller fyra sidor, och med en lastpåverkan som är relevant för brand, har den ökade förkolningen på den smala sidan mycket liten inverkan på motståndet hos träelementen och kan därför bortses ifrån.

Vid vissa specifika fall, till exempel träreglar eller träbjälkar som skyddas av isolering på sina breda sidor, måste ökad förkolning på den smala sidan beaktas.

För enkelhetens skull ersätts resttvärsnitten vanligtvis av ett rektangulärt tvärsnitt, vilket innebär att det endimensionella förkolningsdjupet och hörnrundningen ersätts med ett motsvarande ekvivalent förkolningsdjup, som beräknas som:

\(\displaystyle d_{\text{char,n}} = \beta_{\text{n}} t\)

där βn är den nominella förkolningshastigheten, se Tabell 1.

De ekvivalenta förkolningshastigheterna i Tabell 1 beaktar även inverkan från sprickor. Därför får limträ och konstruktionsvirke olika värden.

Den ekvivalenta förkolningshastigheten kan uttryckas som:

\(\displaystyle \beta_{\text{n}} = k_{\text{n}} \beta_{\text{0}}\)

1. Ursprungliga tvärsnitt
2. Verklig kvarvarande tvärsnitt
3. Ekvivalent kvarvarande tvärsnitt
4. Effektivt tvärsnitt

Bild 1. Endimensionell (vänster) och tvådimensionell (höger) förkolning av trä.

Vid tillräckligt stor tvärsnittsbredd får endimensionell förkolning användas, se 3.4.2(3) och (4) i SS-EN 1995-1-2.

Tabell 1. Förkolningshastigheter för träprodukter.

  β0
mm/min
βn
mm/min
a) Barrträ och bok 0,65 0,7
Limträ med en karakteristisk densitet > 290 kg/m3 0,65 0,7
Massivt trä med karakteristisk densitet > 290 kg/m3    
b) Lövträ    
Massivt trä eller limträ med en karakteristisk densitet > 290 kg/m3 0,65 0,7
Massivt trä eller limträ med en karakteristisk densitet > 450 kg/m3 0,50 0,55
c) Fanerträ (LVL)    
med karakteristisk densitet > 480/kg/m3 0,65 0,7
d) Paneler och skivor    
Träpanel 0,9 1)
Plywood 1,0 1)
Träbaserade skivor utom plywood 0,9 1)

1) Värdena gäller karakteristisk densitet 450 kg/m3 och skivtjocklek 20 mm, se 3.4.2(9) vid andra densiteter och tjocklekar.

Inverkan av brandskyddande beklädnad

Kolskiktet skyddar mot värmepåverkan, särskilt för stora tvärsnitt. Om konstruktionen dessutom är försedd med ytterligare skydd, till exempel i form av träbaserade skivor, gipsskivor eller isolering, fördröjs förkolningens början och så länge beklädnaden fortfarande är på plats efter förkolningens början minskar förkolningshastigheten jämfört med tvärsnitt som ursprungligen är oskyddade. Förenklade förhållanden mellan förkolningsfaser med förkolningens början, förkolningshastigheter och nedfallstider för beklädnader visas i Bild 2, där tch är tiden för förkolningens början, tf är nedfallstiden för beklädnaden och ta är tiden när förkolningen återgår till ursprunglig hastighet.

Förkolningshastigheten när beklädnaden har fallit bort är mycket högre än för trä som ursprungligen är oskyddat (på grund av en kombination av hög temperatur och avsaknad av, eller otillräckligt skydd genom kolskiktet). Därför förloras en del av brandskyddseffekten en viss tid efter nedfallet. Effektivt skydd från kolskiktet kräver att dess tjocklek uppgår till ca 25 mm. Då minskar förkolningshastigheten till hastigheten för ursprungligen oskyddade ytor.

Vid snabbt nedfall av beklädnaden sker en viss fördröjning av förkolningens början men utan bestående brandskyddseffekt. Beklädnader som är på plats under en längre tid ger det mest effektiva brandskyddet, särskilt beklädnader med låg termisk konduktivitet vid höga temperaturer, såsom gipsskivor typ F som har långa nedfallstider.

Bild 2. Förkolningshastigheter med olika brandskyddande beklädnad.

För träreglar i konstruktioner med isolerade hålrum sker förkolningen huvudsakligen på den smala, brandexponerade sidan. Eftersom det finns ett betydande värmeflöde genom isoleringen på reglarnas breda sidor efter nedfall av skivbeklädnaden (förutsatt att isoleringen fortfarande är på plats), kommer effekten från den ökade hörnrundningen att dominera och förkolningen återgår inte till ursprunglig hastighet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok