Brandförlopp i byggnader

Brandtekniska krav på byggnadskonstruktioner baseras på kunskap om brandförlopp om till exempel rumsbränder och på möjligheterna att rädda liv och egendom.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

En rumsbrand startar normalt i inredningen, till exempel i möbler eller gardiner, och ofta som följd av ovarsamhet med levande ljus, cigaretter och liknande. Under en rumsbrand stiger en plym av varma brandgaser uppåt och ett varmt brandgaslager bildas under taket. Temperaturen stiger snabbt och förloppet accelererar. Detta kan leda till övertändning av hela rummet.

Övertändning och fullt utvecklad rumsbrand

Vid övertändning antänds samtliga brännbara föremål och ytor. Temperaturen stiger snabbt, brandgaslagret sjunker mot golvet och flammor börjar synas i brandgaserna. Tiden från antändning till övertändning kallas "det tidiga brandförloppet" eller "brandens initialskede". Tiden till övertändning beror bland annat på mängden brännbart material och mängden brännbara ytor i rummet.

En övertändning följs av en fullt utvecklad rumsbrand, som kan pågå från någon minut till flera timmar. Den är normalt ventilationskontrollerad. Det innebär att effektutveckling och temperatur styrs av ventilationsöppningarnas storlek och därmed av hur mycket luft som kan strömma till branden. Temperaturen i rummet ligger på en mer eller mindre konstant nivå.

Avsvalningsfas

Den fullt utvecklade rumsbranden följs av avsvalningsfasen. Den kännetecknas av att bränslet i rummet börjar ta slut. Effektutvecklingen och temperaturen sjunker. Avsvalningsfasen kan vara från någon timme till flera timmar.

Strålning och temperatur

Utrymning från brandrummet måste ske under det tidiga brandförloppet. Vid en övertändning är allt brännbart material involverat i branden och temperaturen i det övre gaslagret är 500-600°C. Strålningsnivån mot golvet är 15-20 kW/m2. Dessa nivåer kan en människa inte klara, och en utrymning måste därför vara avslutad före övertändning. För säker utrymning bör brandgasskiktet vara minst 2 m över golvet. Brandkraven i BBR (Boverkets byggregler) är främst knutna till två problemställningar när det gäller användningen av trä:

  • Skydd mot brandspridning, vilket inkluderar användning av trä som invändigt ytmaterial och i fasader
  • Bärförmåga och stomstabilitet vid brand.

Brandförlopp i byggnader
Bild 1. Brand i byggnader inkluderar två viktiga faser:
Initiell brand och fullt utvecklad brand. Därefter följer en avsvalningsfas
.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan