Brandstatistik för flervånings trähus

Flervåningshus med trästomme har kunnat byggas i Sverige sedan 1994, då vi fick funktionsbaserade byggregler.

Publicerad 2017-05-15

Uppdaterad 2017-10-16

Byggtekniken är nu väl etablerad och stadigt ökande. Personskyddet är klart definierat i byggreglerna och nu har frågor om egendomsskydd aktualiserats från nya perspektiv. Som ett första steg i ökad förståelse har brandincidenter kartlagts i de flervåningshus som hittills byggts med trästomme. Kartläggningen visar att moderna flerbostadshus med trästomme har en lägre frekvens av brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten än hela beståndet av flerbostadshus.

Flerbostadshus med trästomme har totalinventerats och analyserats. Det har resulterat i en databas med totalt 10 264 bostäder från 188 byggnadsprojekt under perioden 1994–2015, vilket bedöms vara mer än 95 % av genomförda projekt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har därefter levererat utdrag ur sin incidentdatabas med insatser från räddningstjänsten.

Totalt har 22 brandincidenter i flervånings trähus inrapporterats för perioden 1998–2014. I endast en av de inrapporterade brandincidenterna har stommaterialet haft någon inverkan på brandförloppet. Denna brandincident avser ett hus på Klintvägen i Luleå, som fick rivas efter branden. Branden finns väl dokumenterad och brister i detaljlösningar och kontroll har identifierats.

Jämförelse med hela bostadsbeståndet

Brandincidenternas omfattning har indelats i sex nivåer på brandspridningen enligt MSBs och Räddningstjänstens definition, se Tabell 1. Utgående från totala antalet incidenter borde det ha skett ca 73 incidenter i beståndet av trähus om bestånden är likvärdiga. Detta är mer än vad som framkommit i denna studie (totalt 22 stycken), se Tabell 1.  

Befintlig statistik visar alltså en lägre frekvens av brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten i trähus jämfört med rikssnittet för alla flerbostadshus. Detta är inte förvånande, bland annat med hänsyn till att träbyggnaderna är relativt nya. Dock finns ingen statistik över brandincidenter med uppdelning på byggnadens ålder att jämföra med. Brandincidenterna med insats från räddningstjänsten i de moderna träbyggnaderna är 0,4 per 1000 lägenheter och år. Motsvarande data för hela bostadsbeståndet i flerbostadshus under samma tid är 1,2 per 1000 lägenheter och år.

Utfallet är dock så litet att fortsatt analys snarare bör vara kvalitativ än kvantitativ.

Fortsatta aktiviter inkluderar analys av statistik från andra länder samt framtagande av rekommendationer för ökat egendomsskydd inom ramen för ett pågående Brandforskprojekt vid SP.

 

 

Totalt antal

I start-föremål

I start-utrymmet

I start-brand-cellen

I start-byggnaden

Till andra byggnader

Okänd

Brandincidenter totalt

48 949

32 386

11 160

3 865

1 347

84

107

Förväntat antal i trähus

73

48

17

6

2

0,1

0,2

Incidenter i trähus

22

12

7

1

2

0

0

Tabell 1. Brandincidenter med insats från räddningstjänsten i flerbostadshus 1998–2014 enligt MSBs statistik samt förväntat antal brandincidenter i trähus jämfört med identifierade incidenter.

Publicerad 2017-05-15

Uppdaterad 2017-10-16

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan