Svenskt Trä Logo

Balkong och loftgång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Loftgångar och balkonger i trä för tillgång till flera brandceller (lägenheter) kan utgöra en utrymningsrisk, eftersom brand kan spridas horisontellt.

Utvändiga utrymningsvägar föredras framför stängda korridorer, eftersom brandgas och värme ventileras bort.

Rekommenderad utformning (se Bild 1, 2 och 3):

  • Yttervägg, fönster, dörrar och ventiler måste vara brandklassade.
  • Balkongplattans undersida bör bestå av ytskikt av minst klass B och luta uppåt. Tät yttre ände bör undvikas, eftersom den kan blockera rökplymen och främja brandspridning i sidled mellan brandceller.
  • Spalt mot byggnadskroppen kan skyddas med ventilerande, flexibla tätningar med brandklass EI 60/EI 90 för att hindra brandspridning vid balkongplattornas skarvar mot ytterväggen.
     

Balkong och loftgång
Bild 1. Balkonger och loftgångar.

Ytor, gångavstånd, bredd och eventuella lutningar måste uppfylla särskilda brandkrav om de utgör utrym-ningsvägar. Dessa krav är olika i de nordiska länderna. Den bärande konstruktioner kan vara av trä. Ytskiktskraven för utrymningsvägar är normalt klass B.

Bilderna 2 och 3 visar rekommenderad dimensionering och krav och är baserade på vägledning i Norge.

Balkongplatta för utrymningsvägar
Bild 2. Balkongplatta för utrymningsvägar. Brandplymen måste få fritt flöde utåt för att undvika lateral brandspridning under plattan och uppåt i byggnaden. Rätt lutning, ingen panel som blockerar brandplymen och tillräckliga brandstopp för att ventilera och dränera är nödvändiga (Norsk rekommendation).

Konstruktion för utrymningsväg.
Bild 3. Konstruktion för utrymningsväg. Golvbeklädnad av plywood ≥ 27 mm med möjlighet till trägolv över. Undersida med Euroklass B.

Bärande konstruktion

Loftgångar kan utföras med en fristående trästomme. För typiska spännvidder kan konstruktionsvirke med bredden 70 mm vara tillräckligt för att uppnå 30 minuters brandmotstånd, R 30. Avståndet mellan reglar bör vara minst c/c 600 mm.

För högre brandmotstånd eller ökad belastning krävs grövre dimensioner. Konstruktionsvirket kan ersättas med massivträelement. Det primära bärverket kan bestå av en pelarbalkstomme i limträ där balkarna är parallella med väggen. Det sekundära bärverket monteras i balkskor mellan limträbalkarna. Balkskorna skall uppfylla minst R 30. För högre brandklass krävs ytterligare skydd. Ett alternativ till balkskorna är ett knutpunktsystem med infrästa plåtar och ståldorn.

Stommens bärförmåga vid brand kan beräknas enligt Eurokod 5. Vid beräkningen antas konstruktionen vara utsatt för standardbrand (inifrån) vilket är på säkra sidan. Skivmaterial monteras med skruv enligt materialtillverkarnas anvisningar. Fibercementskivor och kalciumsilikatskivor monteras av fuktskäl med en luftspalt mot underlaget. Luftspalten kan åstadkommas med träreglar eller distanser. Fogar och skruvhuvuden i ytbelagd plywood skall tätas med elastisk fogmassa enligt tillverkarnas anvisningar.

För konstruktioner med trätrall är det viktigt att utrymmet under trallen hålls rent från skräp så att risken för brandspridning minskar. Springbredden i trallen skall väljas så liten att skräp och antändningskällor i form av till exempel cigarettfimpar inte kan falla ner mellan springorna. Konstruktionerna för loftgångar fungerar även för balkonger om de utgör utrymningsväg, vilket inte är normalfallet. Exempel på balkonger med lägre ytskiktskrav har därför medtagits.

Bärförmågan hos loftgångar och balkonger kan också brandprovas enligt EN 1365-5.

Ytskikt i utrymningsvägar

Loftgångar som är utrymningsvägar måste uppfylla gällande ytskiktskrav. Vid en brand ut genom ett fönster får fasadmaterialet, dels inte bidra till att sprida branden längs loftgången så att utrymningssäkerheten försämras, dels inte sprida branden mellan brandceller. Träpanel kan användas om särskilda åtgärder vidtas som försvårar brandspridning till loftgången, till exempel brandklassade fönster och självstängande dörrar eller att panelen är diskontinuerlig i horisontell riktning. Det senare innebär att utvändig träpanel inte skall utföras sammanhängande över invändiga brandcellsgränser, utan måste avbrytas av obrännbara breda element.

För att förhindra horisontell brandspridning mellan lägenheter vid en loftgång bör brandplymen ledas ut. Därför bör de horisontella plattornas undersida luta från väggen. Nedåtgående kanter vid den yttre änden bör undvikas, men om lutningen uppåt på undersidan av bjälklaget är större än 2:100, kan en list ≤ 40 mm användas ytterst på kanten under bjälklaget (ingår inte i Bild 2).

För att hindra brandspridning via öppning till yttervägg krävs tätningar. VA-installationer, flexibla och ventilerande linjära tätningar med klass EI 30/EI 60 enligt EN 1366-4 och EN 13501-2 kan användas. 

Loftgångar kan ha oskyddat bärverk av trä, men för att underlätta utrymning får inte risken för brandspridning längs loftgången öka. Avståndet mellan reglar bör därför vara minst c/c 600 mm.

Utrymning av ett loftgångshus är normalt inget problem eftersom det ofta finns två alternativa utrymningsvägar. En utrymningsväg kan vara via fönster eller dörrar på byggnadens andra sida.  För att klara ytskiktskrav i utrymningsväg kan loftgångarna på undersidan förses med skivor som uppfyller ytskiktskrav. Golvbeläggningen kan bestå av trä med minst klass Dfl-s1. I Sverige krävs Cfl-s1 för golv i utrymningsvägar, vilket kan uppnås med trägolv. Alternativ utformning är möjlig när det finns minst två oberoende trappor för utrymning eller om byggnaden, inklusive loftgången, är helsprinklad. Se även avsnitt Tekniska byten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan