Svenskt Trä Logo

Genomföringar och installationer

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-20

Genomföringar bör undvikas i brandcellsskiljande byggnadsdelar i alla typer av byggnader eftersom de kan leda till brandspridning. Genomföringar får aldrig försämra byggnadsdelens brandmotstånd.

Tätningsmassor

Tätningsmassor finns för tätning av öppningar och fogar runt genomföringar av elkablar och -rör och genom brandcellsskiljande element som väggar och golv. Nästan alla är certifierade endast för obrännbara konstruktioner, men många av dessa produkter bör kunna användas även för träkonstruktioner. Rekommendationer baserade på brandprovning av genomföringar med tätningsmassa i träkonstruktioner:

 • fogar måste vara helt fyllda genom elementets tjocklek
 • avståndet d mellan kabel och håldiameter måste tätas
 • för mer än fem buntade kablar ska särskilda system eller obrännbar isolering användas
 • för röktäta förband och fogar bör permanent elastisk tätningsmassa användas
 • träkomponentens densitet ska vara ≥ 400 kg/m3

Tätningssystem

Godkända tätningssystem för genomföring av kabelbuntar, rör och ventilationskanaler i obrännbara konstruktioner kan ibland användas även för träkonstruktioner. Många system har provats i massivträkonstruktioner. Resultaten överensstämmer väl med tidigare provningar i obrännbara konstruktioner.

Exempel på genomföringar
1 = Beklädnad, 2 = Skyddsskiva3 = Tätning, 4 = Träregel < 40 mm, 5 = Skyddsskiva < 50 mm, a = Träregelstomme, b = Massiv trästomme.
Bild 1. Exempel på genomföringar
.

Ventilationskanaler

Ventilationssystem kan sprida brand i alla typer av byggnader. I flervåningshus bör varje lägenhet ha separat ventilation för att hindra brandspridning mellan brandceller. Ett alternativ är att förse ventilations-kanalerna med brandspjäll, ett annat är att använda brandklassade ventiler (överluftsdon med brandmotstånd eller brandspjäll utan kanalanslutning) endast i brandväggarna. På osektionerade vindar krävs brandklassade takfotsventiler.

För att kunna dimensionera anslutningen mellan ventilationskanal och bjälklag har några fall med tilläggsisolerade ventilationskanaler provats. En extra nätmatta av stenull krävs för att bibehålla brandmotståndet. Alternativen är antingen att öka isoleringen runt själva kanalen eller att öka bjälklagsisoleringen. Brandspjäll i EI klass och oisolerade ventilationskanaler eller EI brandklassade luftventiler som har godkänts för horisontell användning kan användas.

Kanaler med undertryck och/eller spjäll kan användas för att undvika rökspridning
Bild 2. För att hindra rökspridning bör kanaler med undertryck och/eller spjäll användas för att undvika rökspridning
.

Brandmotstånd kan uppnås genom brandklassade spjäll inuti ventilationskanalerna, alternativt vid kanaler-nas isolering, brandklassade innertak, temperaturbeständiga fläktar och modellsimulering av hela luftflödessystemet. Balanserad ventilation med kanalsystem är vanligast. Brandklassade kanaler, spjäll och innertak finns för EI 30 till EI 120. Leverantörer av isolering eller kanalsystem kan tillhandahålla installationsregler för EI 30/EI 60 genomföringar.

Ventilation med brandmotstånd utan ventilationskanaler
Bild 3. Ventilation med brandmotstånd utan ventilationskanaler
.

Brandmotstånd kan uppnås med brandklassade luftventiler, placerade i öppningar i väggar, innertak eller bjälklag i massivt trä eller träregelstommar. Ventilerna är passiva och finns med brandmotstånd EI 30 till EI 120 från ett tiotal leverantörer. Tillvalsutrustning är direkt flamspärr och brandgasspjäll.

Brandsäker ventilation utan ventilationskanaler är en ny metod som passar för naturlig ventilation eller när kanalsystem inte kan användas på grund av platsbrist, kostnad eller av estetiska skäl.

Rörgenomföringar

Rörgenomföringar bör normalt utföras med ett särskilt system. Plaströr av PVC kan under vissa omständigheter dras genom en obrännbar bjälklagsisolering utan att försämra brandmotståndet. Förutsättningen är godkänd brandmanschett och god brandtätning mellan alla delar. Rördiametern får vara högst 100 mm och cc-avståndet mellan rör minst 300 mm.

Rörgenomföringar
Bild 4. Rörgenomföringar
.

Elinstallationer

Infällda eldosor är mest kritiska för brandmotståndet när brand inträffar på väggsidan utan eldosa. När skiva och isolering brunnit bort sker genombränning i dosan så gott som omedelbart. Det är därför viktigt att använda isolering som sitter kvar och bibehåller sin brandtekniska funktion. En svällande brandskyddsskiva i dosans botten är en bra lösning.

För enkla väggar med eldosor kan EI 30 uppnås med spånskiva, för EI 60 krävs en gipsskiva typ F. I båda fallen krävs stenullsisolering. Eldosor på motsatt sida av väggen bör placeras osymmetriskt och sidoförskjutna så att avståndet mellan eldoserna är minst 150 mm.

För dubbla lägenhetsskiljande och bärande väggar finns i allmänhet inget behov att förstärka väggkonstruktioner som har infällda eldosor. Andra krav till exempel ljudisolering ställer högre krav på väggens konstruktion. Följande elinstallationer medför inte någon nämnvärd försvagning av brandmotståndet:

 • elrör inuti väggen
 • enstaka elrör genom vägg eller bjälklag; vid fler än två elrör krävs typgodkänd tätning
 • utanpåliggande eldosor
 • elcentral utanpå vägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan