Svenskt Trä Logo

Träfasader

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-10-16

Det finns för närvarande inget europeiskt eller nordiskt system för bedömning av fasaders brandegenskaper.

Brandskyddskrav på fasadmaterial betingas av risk för spridning av rumsbrand eller utvändig brandkälla. Den kraftigaste brandexponeringen kommer från en brandcell med övertänd brand, där branden kan spridas genom ett krossat fönster till andra brandceller i våningarna ovanför. Fasadbeklädnaden ska därvid inte bidra till brandspridningen längs eller i fasaden eller till takfot.

Flammorna ut från fönster i ett övertänt rum är normalt så kraftiga att fönstret rakt ovanför utsätts för en mycket kraftig brandpåverkan oberoende av fasadmaterial. Detta betraktas som en accepterad risknivå i byggreglerna.

Brandscenarier för fasader

Brandspridning längs en fasad påverkas av den ursprungliga brandens uppkomst och intensitet. Fasader kan utsättas för tre brandscenarier, se Bild 1:

Scenario A: Brand i närliggande byggnad    
Scenario B: Brand utanför byggnaden nära fasaden
Scenario C: Brand inuti byggnaden i ett rum med åtminstone en öppning mot fasaden

Brandscenarier för fasader
Bild 1. Brandscenarier för fasader
.

Erfarenheter och brandprovningar har visat att scenariot C är allvarligast, eftersom det ger högst brand-påverkan på fasadytan.

Alla delar av en fasadyta reagerar på flammor ut från en öppning i fasaden, oberoende av ytans antändlighet. Fönster och fasadöppningar i detta område kan vara svaga punkter.

Brandegenskaper hos träfasader

Trä och träbaserade produkter brandklassas enligt EN 13501-1. Den viktigaste provmetoden för brännbara produkter är EN 13823. Produkter ska provas under förhållanden som överensstämmer med slutanvändningen. För fasadmaterial måste därför beklädnad, bakomliggande material, luftspalt, isolering, fästdon och skarvar inkluderas.

Brandklass för träprodukter enligt CWFT kan i vissa fall användas även för fasadmaterial i trä, särskilt produkter som är relevanta för utomhusanvändning. Klass D s2,d0 har till exempel uppnåtts för träpanel med öppen luftspalt bakom, förutsatt att densiteten är ≥ 400 kg/m3 och tjockleken ≥ 18 mm. Den motsatta sidan av luftspalten måste vara av minst klass D-s2,d2 med densitet ≥ 400 kg/m3.

Följande slutsatser kan dras från brandprovningar av träfasader:

 • En viss självskyddande effekt genom förkolning av ytan hindrar snabb brandspridning uppåt. Ingen märkbar spridning i sidled sker, eller endast i mycket begränsad och acceptabel grad.
 • Brandspridning i luftspalter bakom beklädnaden kan kontrolleras.
 • Antändning av bakomliggande isolering kan påskynda brandspridningen.
 • Vanliga ytbehandlingar som provats har ingen stor effekt på antändligheten hos träbeklädnaden.

Beteendet hos en brandexponerad träfasad beror på:

 • typ av fasad och dess byggnadstekniska egenskaper (fasad med infällda fönsterband, perforerad fasad, vinklad fasad)
 • typ av beklädnad och dess orientering
 • konstruktionen, inklusive bakomliggande luftspalter.

Förbättrade brandegenskaper, till exempel klass B-s1,d0, kan uppnås genom brandskyddsbehandling. Behandlingens långtidsbeständighet och underhållsbehov måste utvärderas och uppfylla krav enligt avsnittet Brandskyddat trä.

Brandskyddskrav för träfasader

Brandklassning enligt EN 13501-1 kan i vissa fall, t ex för småhus, tillämpas även för fasadbeklädnader. 

I Sverige ska ytterväggskonstruktioner och fasadbeklädnader, till exempel träbeklädnader och isoleringssystem för flervåningshus provas, enligt SP Fire 105 som hänvisas till i de svenska byggreglerna, BBR. Acceptanskriterierna inkluderar begränsad brandspridning, som utvärderas visuellt, begränsad temperatur och värmeflöde, samt krav på att inga delar får falla ned från fasaden.

Övriga nordiska eller baltiska länder har för närvarande inga sådana ytterligare brandkrav för träfasader.

Minskade brandrisker med träfasader

Generellt kan brandrisken för fasader i trä och andra brännbara material i flervåningshus minskas genom att:

 • begränsa användningen av brännbara material som fasadens ytskikt och som isolering
 • ändra positionen på det brännbara materialet på fasadens ytskikt
 • använda obrännbart fasadmaterial på bottenvåningen för att minska effekterna från utvändig brand (krav i BBR)
 • använda brandskyddat trä (långtidsbeständighet och underhåll måste utvärderas) se avsnittet Brandskyddat trä
 • montera brandklassade fönster (måste vara låsta; får öppnas endast med nyckel)
 • montera brandstopp i ventilationsöppningar för att förhindra dold brandspridning bakom fasaden
 • installera sprinkler för att förhindra övertändning i rum och efterföljande brandpåverkan på fasaden
 • definiera minsta avståndet mellan byggnader
 • ha resurser för räddningstjänsten och god tillgång till byggnaden.

Kompletterande åtgärder för att minska brandrisken på fasader:

 • automatiska fönsterluckor
 • flamskärm ovanför fönstren som leder flammorna längre bort från fasaden; flamskärmen ska sticka ut ≥ 0,8 m från fasaden
 • fasader utan fönster eller med mycket små fönster, typ badrumsfönster.

Möjligheter till träfasader enligt svensk lagstiftning

 Träfasader i hus med mer än två våningar kan användas i följande fall:

 • Sprinkler har installerats (tillåtet enligt BBR med obrännbar fasad på nedersta våningen)
 • Brandskyddad träpanel som uppfyller krav enligt SP Fire 105 och långtidsbeständighet enligt CEN/TS 15912, se avsnitt Brandskyddat trä.
 • Brandklassade fönster (måste vara låsta)

Några ytterligare möjligheter, till exempel flamskärm över fönster och automatiska fönsterluckor som stänger vid brand, se ovan.

Trä på delar av fasaden kan användas, till exempel enligt Bild 2 och 3.

Tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus
Bild 2 Exempel på tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus - samlad vertikal beklädnad
.

Tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus
Bild 3. Exempel på tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus - avbrott i träpanel
.

Fönsterlösa fasader


Bild 4. Exempel på tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus - fönsterlösa fasader.

Brandklassat fönster som enbart kan öppnas med nyckel
Bild 5. Brandklassat fönster som enbart kan öppnas med nyckel.

Fönster med automatisk fönsterlucka
Bild 6. Fönster med automatisk fönsterlucka.

Flamskärm över fönster
Bild 7. Flamskärm över fönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan