Svenskt Trä Logo

Ånggenom­släpplighet

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-08

Fukttransportegenskaperna vid konstant temperatur uttrycks som ånggenomsläpplighet, δ [m2/s], eller som fuktdiffusivitet, Dw [m2/s], se diagrammen. Dessa parametrar påverkas i första hand av virkets temperatur, fuktkvot och densitet. För fuktdimensionering med hjälp av dessa parametrar hänvisas till speciallitteratur.

Ångmotstånd Z (s/m) beskriver materialets förmåga att hindra vattenånga att transporteras och kan beskrivas som kvoten av materialets tjocklek (i meter) och ånggenomsläpplighet δ (i m2/s). Ånggenomgångsmotståndet beskrivs ofta med Sd-värde. Sd-värdet har enheten meter och kan för ett material beskrivas som "tjockleken hos ett skikt med stillastående luft som har samma ångmotstånd som materialet" (δluft = 25·10-6 m2/s vid +20°C).

Ånggenomsläpplighet
Diagram 1. Ånggenomsläpplighet som funktion av luftens relativa fuktighet. Splint av furu eller gran.

Ånggenomsläpplighet
Diagram 2. Diffusivitet som funktion av träets fuktkvot. Splint av furu eller gran.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok