Svenskt Trä Logo

Modifierat trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-22

Beständighetsegenskaperna hos trä kan också förbättras genom modifiering. Med detta menas att träet behandlas på kemisk, dock ej med biocidbaserade preparat, eller fysikalisk väg för att uppnå ökad beständighet mot träförstörande organismer.

Modifiering av trä sker i industriella processer, och på marknaden finns tre olika varianter: acetylerat trä som framställs genom impregnering med ättiksyraanhydrid, furfurylerat trä som framställs genom impregnering med furfurylalkohol samt värmebehandlat trä, så kallat Termiskt Modifierat Trä, TMT, som framställs genom upphettning av träet i syrefri atmosfär till 160–215 °C.

Nordiska Träskyddsrådet, NTR, har utarbetat ett klassificeringssystem även för modifierat trä med motsvarande träskyddsklasser som för tryckimpregnerat trä. Dessa har dock ännu inte fått något genomslag på marknaden, och i jämförelse med det tryckimpregnerade virket är volymerna av modifierat, beständigt trä på marknaden ännu förhållandevis små. Ingen tillverkning av acetylerat och furfurylerat trä förekommer i Sverige.

Värmebehandat trä

Värmebehandling kan göras med både barrträ och lövträ. Vid behandlingen sker 0förändringar i träets kemiskt fysikaliska uppbyggnad som resulterar i ökad beständighet. Virket får en brunaktig färg, som övergår i grått vid exponering utomhus. Värmebehandlat trä har lägre fuktupptagning och begränsade fuktrörelser jämfört med obehandlat trä. Värmebehandlingen medför att träet blir sprödare och hållfastheten reduceras betydligt med ökande temperatur i behandingen. Det ska därför inte användas i bärande konstruktioner.

För företag anslutna till Thermowood Association tillämpas ett system med två klasser, S (Stability) och D (Durability), där klass S är virke med förbättrad dimensionsstabilitet och klass D virke med förbättrad beständighet. Värmebehandlat trä lämpar sig endast för tilllämpningar ovan mark och ska inte användas i markkontakt. För beslag och fästdon rekommenderas rostfritt stål.

Acetylerat trä

Acetylerat trä tillverkas av nyzeeländsk radiatatall som är certifierad av Forest Stewardship Council, FSC, och importeras till Sverige. Provningar visar att acetylerat trä har mycket god beständighet och väl i klass med tryckimpregnerat trä. Radiatatallen som impregneras innehåller ingen kärnved och är i stort sett kvistfri, vilket innebär att virket blir helt genomimpregnerat. Det är dessutom dimensionsstabilt, vilket är en fördel vid användning till såväl altaner som ytterpanel samt utomhussnickerier som ska ytbehandlas.

Acetyleringen ger ingen färg till det impregnerade träet och det grånar därför med tiden vid användning utomhus. Det får en svag lukt av ättika som ibland kan förnimmas ganska lång tid efter impregneringen. För beslag och fästdon rekommenderas rostfritt stål.

Furfurylerat trä

Furfurylerat trä tillverkas dels av radiatatall som är certifierad av Forest Stewardship Council, FSC, dels av nordisk fura, och importeras till Sverige. Impregneringsvätskan är furfurylalkohol, som framställs av biobaserade råvaror. Det impregnerade virket har i provningar visat god beständighet och lämpar sig i första hand till konstruktioner som ytterpanel, trall med flera konstruktioner ovan mark.

På samma sätt som för acetylerat trä får man ett helt genomimpregnerat virke med radiatatallen, medan man för den nordiska furan inte kan impregnera kärnveden. Dimensionsstabilitet och hårdhet är väsentligt bättre än för obehandlat virke och impregneringen gör också att virket är något tyngre än obehandlat. Det får efter impregneringen en mörkbrun färg som med tiden övergår i grått

För beslag och fästdon rekommenderas rostfritt stål.

Kiselbaserad impregnering av trä

En relativt ny typ av träskyddsprodukter baserade på kiselkemi marknadsförs sedan några år tillbaka. De finns för såväl industriell impregnering som ytbehandling. Impregneringen tillämpas främst för trallvirke. Produkterna för ytbehandling används både för utvändiga panelbrädor och trallvirke, även som ytbehandling på tryckimpregnerat trallvirke, och ger träet en silvergrå kulör, åtminstone initialt.

Kunskaper och erfarenheter rörande kiselpreparatens skyddseffekt mot röta är ifrågasatt såväl på grund av bristande dokumentation som begränsad praktisk erfarenhet och rötskyddstester under längre tid. Emellertid ger en impregnering, där kemikalierna tränger in på djupet, alltid ett bättre skydd än en ytlig behandling.

Jämförelse av modifierad furu med obehandlad

Tabell 1. Egenskaper för modifierad furu jämfört med obehandlad furu. (+ = positiv förändring, - = negativ förändring jämfört med obehandlad splintved. Ju fler plus respektive minus desto större förändring)

Modi­fierings­­metod
(på furu)
Dimen-
sions-
stabili-
tet
 
Beständighet
Mekaniska egenskaper
Färg-
föränd-
ring
Biologisk Brandbe-
ständig-
het
Skydd mot UV Hårdhet Böjhåll-
fasthet
Seghet Styvhets-
stabili-
sering
Till följd av behand-
ling
    i mark ovan mark              
Värme-
behandling
++
+
++
+
-
oföränd-
rad
- -
- -
+
mörk-
färgning
Acetylering
+++
+++
+++

oföränd-
rad

++
något högre oföränd-
rad
oföränd-
rad
+++
oföränd-
rad
Fenolharts-
behandl.
(hög nivå)
+++
+++
+++
++
+
+++
++
-
++
mörk-
färgning
"Furfurylering"
(låg nivå)
++
++
++
+
 
+
+
-
++
mörk-
färgning
"Furfury­lering"
(hög nivå)
+++
+++
+++
++
 
+++
+
- -
+++
mörk-
färgning
Melaminharts-
behandl. (låg nivå)
++
++
++
++
+
+
+
-
+
oföränd-
rad

 

Produkter användning

Tabell 2. Modifierat trä, produktnamn och användningsområden. Metoder och produkter utvecklas kontinuerligt, varför produktnamn ibland försvinner och andra tillkommer och produkternas egenskaper bör kontrolleras med respektive tillverkare.

Modifierings­metod Modifierings-
kemikalie
Ex. på kommersiella produktnamn Nuvarande användnings-
områden
Ev. framtida användnings-
områden
Värmebehandling
-
Thermowood®, Bitus-Termo, Platowood®, Naturschutz-holtz®, Retified wood® Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna
Acetylering Ättiksyraanhydrid

Högtalarelement Fönster, dörrar, skivmaterial, vindskivor
Fenolhartsbehandl. (hög nivå) Fenolformaldehyd-
harts
Compreg®, Impreg® Knivskaft -
"Furfurylering"
(låg nivå)
Furfurylalkohol Brown VisorWood® Altaner Altaner, fönster, dörrar, trädgårdsmöbler
"Furfurylering"
(hög nivå)
Furfurylalkohol Black VisorWood® Parkettgolv Parkettgolv, marina konstruktioner
Melaminhartsbehandl. (låg nivå) Metylerat melamin-formaldehydharts
-
-
Parkettgolv, fönster

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok