Svenskt Trä Logo

Modifiering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Med kemiskt modifierat trä menas trä som genom behandling med kemikalier eller på annat sätt förändrats i sin kemiska struktur så att det blivit mer motståndskraftigt mot träförstörande organismer. Många av de metoder som har provats under årens lopp har aldrig fått någon större kommersiell betydelse.

Det är vanligt att man med en viss modifiering strävar efter en bestämd egenskapsförbättring men att man dessutom får ändrade egenskaper också i andra avseenden. Av det skälet utgår beskrivningen här från ett urval metoder med aktuell tillämpning och redogör för deras respektive effekter. Av de beskrivna metoderna är det för närvarande bara värmebehandling som förekommer kommersiellt i någon intressant omfattning.

Värmebehandling (termisk modifiering)

Värmebehandling har utvecklats bland annat i Finland under slutet av 1990-talet. Metoden innebär att virket värms upp i en syrefri atmosfär i ett slutet kärl till temperaturer på 180-240°C i 10-40 timmar. Vid behandlingen sker förändringar i träets kemi som medför att det får en förbättrad skyddseffekt mot rötsvampar men som även påverkar träets tekniska/fysikaliska egenskaper i olika omfattning. Virket får en brunaktig färg, som relativt snabbt övergår i en gråaktig ton vid exponering utomhus. Det är sprödare än obehandlat trä, och hållfastheten nedsätts markant. Det ska därför inte användas i bärande konstruktioner. Värmebehandlat trä har en högre dimensionsstabilitet och lägre hygroskopicitet än obehandlat trä.

För värmebehandlat trä finns ännu inga officiella klassificerings- eller certifieringssystem, men det produceras för i princip två användningsområden, nämligen inomhus respektive utomhus ovan mark. Vid användning inomhus är beständighetsaspekten av mindre betydelse, medan ökad dimensionsstabilitet och vacker färg sätts i förgrunden. Värmebehandlat trä används inomhus i till exempel golv, badrum och bastu samt som panel. För utomhusbruk är det den ökade beständigheten som är av primärt intresse att dra fördel av. Värmebehandlat trä används utomhus som fasadvirke, i staket, fönster och trädgårdsmöbler.

Det finns i dag fem konkurrerande processer i Europa:

  • Thermowood-processen (ånga) Finland
  • Plato-processen (ånga, torkning och värme-fixering) Holland
  • IWT-metoden (ånga och tryck) Frankrike
  • NOW-processen (hetgas) Frankrike
  • Natur-holzschutz (oljebad) Tyskland.

Acetylering

Träet tryckimpregneras med ättiksyraanhydrid som får reagera med trämaterialet vid 120-130°C. Restkemikalier (mest ättika) avdrivs genom någon av följande processer:

  • vakuum-torkning i mikrovågsreaktor (svenska processen)
  • vattenlakning följt av konventionell torkning (japansk process)
  • konventionell vakuum-torkning följt av efterimpregnering av hartslösning och ytterligare torkning/härdning (holländska processen).

Behandling med fenolharts

Träfanerblad impregneras med fenolformaldehydharts-lösning, vattnet torkas bort, fanerbladen staplas i buntar och varmpressas till högtryckslaminat vid 150ºC. Detta ger upphov till ett mycket hårt, formstabilt och beständigt skivmaterial (jämför bakelit samt Perstorpsplatta och laminatgolv där styrkeskiktet består av fenolharts-impregnerat papper). Produkter har tagits fram kommersiellt med denna metod sedan 1940-talet. Den användes exempelvis under 2:a världskriget i stor utsträckning till propellerblad för stridsflygplan. I dag är produktionen dock mycket blygsam.

Behandling med furfurylalkohol

Vid "furfurylering" tryckimpregneras träet med furfurylalkohol-lösning (vattenlösning av furfurylalkohol och katalysatorer). Virket torkas i vakuumtork och hartset härdas ut i virket vid 100ºC. Detta ger upphov till ett mahognyliknande, hårdare, formstabilare och beständigare trämaterial. En unik egenskap hos furfurylerat trä är att det även är beständigare mot syra och lut. Till skillnad från melaminharts så tillverkas furfurylalkohol av biomassaavfall (vanligtvis från majs och sockerrör men även björkflis förekommer) och är därmed en förnyelsebar råvara. Produktion sker för närvarande i Norge och Litauen. Produktion av furfurylerat trä fanns även i USA under 1960-talet och början av 1970-talet men lades där ned när priset på majsavfall gick upp. En typisk produkt av furfurylerat trä som många svenskar känner till är de svarta laboratoriebänkskivor som fanns i många svenska skolor och på laboratorier under den tiden.

Behandling med melaminharts

Träet tryckimpregneras med MMF-lösning (metylerad melamin-formaldehyd- hartslösning), vattnet torkas bort och hartset härdas ut i virket vid 120-130ºC. Detta ger upphov till ett hårdare, formstabilare och beständigare trämaterial (jämför Perstorpsplatta och laminatgolv där ytskiktet består av melaminharts-impregnerat papper). Utvecklingen har främst bedrivits i Tyskland, Holland och Danmark. Testproduktion av parkettgolv, stolar och fönster har genomförts och marknadsstudier, som omfattade cirka 1000 företag, har utförts.

Jämförelse av modifierad furu med obehandlad

 

Modi­fierings­­metod
(på furu)
Dimen-
sions-
stabili-
tet
 
Beständighet
Mekaniska egenskaper
Färg-
föränd-
ring
Biologisk Brandbe-
ständig-
het
Skydd mot UV Hårdhet Böjhåll-
fasthet
Seghet Styvhets-
stabili-
sering
Till följd av behand-
ling
    i mark ovan mark              
Värme-
behandling
++
+
++
+
-
oföränd-
rad
- -
- -
+
mörk-
färgning
Acetylering
+++
+++
+++

oföränd-
rad

++
något högre oföränd-
rad
oföränd-
rad
+++
oföränd-
rad
Fenolharts-
behandl.
(hög nivå)
+++
+++
+++
++
+
+++
++
-
++
mörk-
färgning
"Furfurylering"
(låg nivå)
++
++
++
+
 
+
+
-
++
mörk-
färgning
"Furfury­lering"
(hög nivå)
+++
+++
+++
++
 
+++
+
- -
+++
mörk-
färgning
Melaminharts-
behandl. (låg nivå)
++
++
++
++
+
+
+
-
+
oföränd-
rad

Tabell 1. Egenskaper för modifierad furu jämfört med obehandlad furu. (+ = positiv förändring, - = negativ förändring jämfört med obehandlad splintved. Ju fler plus respektive minus desto större förändring)

Produkter användning

Modifierings­metod Modifierings-
kemikalie
Ex. på kommersiella produktnamn Nuvarande användnings-
områden
Ev. framtida användnings-
områden
Värmebehandling
-
Thermowood®, Bitus-Termo, Platowood®, Naturschutz-holtz®, Retified wood® Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna
Acetylering Ättiksyraanhydrid

Högtalarelement Fönster, dörrar, skivmaterial, vindskivor
Fenolhartsbehandl. (hög nivå) Fenolformaldehyd-
harts
Compreg®, Impreg® Knivskaft -
"Furfurylering"
(låg nivå)
Furfurylalkohol Brown VisorWood® Altaner Altaner, fönster, dörrar, trädgårdsmöbler
"Furfurylering"
(hög nivå)
Furfurylalkohol Black VisorWood® Parkettgolv Parkettgolv, marina konstruktioner
Melaminhartsbehandl. (låg nivå) Metylerat melamin-formaldehydharts
-
-
Parkettgolv, fönster

Tabell 2. Modifierat trä, produktnamn och användningsområden. Metoder och produkter utvecklas kontinuerligt, varför produktnamn ibland försvinner och andra tillkommer och produkternas egenskaper bör kontrolleras med respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan