Svenskt Trä Logo

Träskyddsklasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2023-04-03

Ett effektivt skydd mot röta är impregnering med träskyddsmedel. Med impregnerat trä avses trä som behandlats i en industriell process och där man fått en djup inträngning och hög upptagning av träskyddsmedlet i virket.

Tryckimpregnerat trä är det vanligaste trämaterialet med förbättrad beständighet på marknaden. Det tillverkas i industriella processer, och det är företrädesvis furu som tryckimpregneras. Det är bara splintveden som kan impregneras rakt igenom, medan kärnveden inte går att impregneras. Kärnved får bara en ytlig inträngning av träskyddsmedel.
Även gran behandlas i industriella anläggningar för tryckimpregnering, men inträngningen av träskyddsmedel i gran blir endast ytlig. Skyddet mot träförstörande organismer blir därför sämre än för furu.

För tryckimpregnerat trä som saluförs i de nordiska länderna finns ett klassificeringssystem som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, baserat på europeiska standarder för träskyddsbehandlat virke. Syftet med klassificeringen är att underlätta för användarna att välja rätt träskydd med aktuellt användningsområde. Klassificeringen gäller både industriellt träskyddsbehandlad furu och gran. 

Tabell 1. Impregnerat trä – träskyddsklasser, användningsområden, märkning och inträngning.

Träskyddsklass Användningsområden Märkning Inträngning

NTR M
NTR Mmod

Trä av furu * i havsvatten
(salthalt 0,5 – 3 %)

 • Bryggor
 • Pålar
 • Andra träkonstruktioner i havsvatten
NTR-M.png

Märkning på
ändträ: blå.

NTR-illustration-1-2.png

NTR-Mmod.png

Märkning på
ändträ: blå.

NTR-illustration-1-2.png

NTR A
NTR Amod

Trä av furu * i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver
att det inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut 

 • Stolpar
 • Stängselstolpar
 • Broar
 • Trädgårdstimmer
 • Utvändiga trappor
 • Balkonger
 • Trall direkt på mark
 • Sötvattensanläggningar
  (bryggor med mera)
 • Syllar
 • Regelkonstruktion under trall
 • Lekplatsutrustning och
  motionsredskap
NTR-A.png

Märkning på ändträ: vit.

NTR-illustration-3-4.png
NTR-Amod.png Märkning på ändträ: vit. NTR-illustration-3-4.png

NTR Apole

Trä av furu * till ledningsstolpar

NTR-Apole.png Märkning:
Märks styckvis med
märkbricka.
NTR-illustration-5.png

NTR AB
NTR ABmod

Trä av furu * ovan mark

 • Staket och plank
 • Spaljéer och pergolor
 • Utvändiga panelbrädor
 • Vindskivor och vattbrädor
 • Takläkt
 • Trall ovan mark
NTR-AB.png

Märkning på ändträ: gul.

NTR-illustration-6-7.png
NTR-ABmod.png

Märkning på ändträ: gul.

NTR-illustration-6-7.png

Värmebehandling omfattar även kärnved i förekommande fall.

NTR B
NTR Bmod

Trä av furu * ovan mark, färdiga utvändiga snickerier

 • Fönster och ytterdörrar
NTR-B.png

Märkning på ändträ: röd.

NTR-illustration-8-9.png
NTR-B-mod.png

Märkning på ändträ: röd.

NTR-illustration-8-9.png

NTR Gran

Trä av gran till utvändig
beklädnad

 • Utvändiga panelbrädor
 • Vindskivor och vattbrädor
 • Strö- och bärläkt
 • Spikläkt
NTR-gran.png

Märkning på ändträ: orange.

NTR-illustration-10.png

* Även andra träslag kan vara aktuella.

Merparten av det impregnerade virket som säljs är kvalitetskontrollerat, märkt NTR. Kontrollen utförs av ett oberoende kontrollorgan.
Den avser kvaliteten hos den färdiga produkten med avseende på att de för respektive träskyddsklass specificerade kraven på inträngning och upptagning av träskyddsmedel i splintveden är uppfyllda.

Tryckimpregnerat trä produceras vanligen till träskyddsklass NTR AB för användning i konstruktioner ovan mark som till exempel trallvirke och annat trä utomhus i privat och offentlig miljö. Ungefär en tredjedel av produktionen impregneras till träskyddsklass NTR A för användning i kontakt med mark eller sötvatten.
För att underlätta hanteringen av tryckimpregnerat trä i handelsledet och i byggandet impregneras träskyddsklasserna NTR AB och NTR A också i olika dimensioner.

Tabell 2. Tvärsnittsmått och träskyddsklasser för hyvlat eller sågat impregnerat virke

Träskydds­klass och märkning

Tjocklek (mm)

Bredd (mm)

45/50

70/75

95/100

120/125

145/150

170/175

195/200

220/225

245/250

 

22/25

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

 

 

 

28/32

 

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

 

 

 

Märkning på ändträ: gul

34/38

 

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

 

 

 

45/50

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

70/75

 

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

Tvärtypsnittmått

 

Märkning på ändträ: vit


 


 


 

95/100

 

 

Tvärtypsnittmått

 

Tvärtypsnittmått

 

Tvärtypsnittmått

 

 

120/125

 

 

 

Tvärtypsnittmått

 

 

 

 

 

145/150

 

 

 

 

Tvärtypsnittmått

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

Tvärtypsnittmått

 

 

 

Impregnerade träprodukter som är klassificerade enligt NTR:s träskyddsklasser och säljs i bygghandeln är behandlade med vattenbaserade träskyddsmedel innehållande koppar som aktivt ämne. Det är kopparn som ger träet den karakteristiska gröna färgen.
Det finns även impregnerat trä som är brunimpregnerat. Den bruna färgen är inte beständig över tid utan det brunimpregnerade träet måste oljas med en pigmenterad träolja regelbundet för att inte tappa sitt pigment.

De tekniska egenskaperna, till exempel hållfasthet och fuktupptagning, är i stort sett desamma för impregnerat som för oimpregnerat trä. Påverkan på metaller är emellertid annorlunda.
Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet för fästdon och beslag.

Bearbetning av impregnerat trä bör undvikas, men där det är oundvikligt bör bearbetade ytor efterbehandlas med penetrerande grundolja eller ett träskyddsmedel avsett för ytbehandling.

Impregnerat trä är ibland ifrågasatt från miljösynpunkt.
Träskyddsmedel omfattas emellertid av en sträng lagstiftning, EU:s biocidförordning, Biocidal Products Regulation, BPR, vilket innebär mycket hårda krav på omfattande dokumentation av miljö- och hälsoeffekter. 
Tryckimpregnerat träs miljöpåverkan finns dokumenterad i flera studier från oberoende instutioner i Sverige och utomlands. 
Under 2018 publicerades resultat från en jämförande livscykelanalys, LCA, som utförts av Teknologisk Institut i Danmark och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Jämförelsen omfattade klimatpåverkan av olika material, bland annat tryckimpregnerat trä i NTR AB, sibirisk lärk och trä-plastkomposit, för byggandet av en 30m2 stor altan med förväntad brukstid på 30 år, uttryckt som det så kallade koldioxidavtrycket. Jämförelsen utföll generellt till fördel för trä och allra bäst för det tryckimpregnerade träet.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok