Svenskt Trä Logo

Limträpaneler

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-09-08

Limträpaneler är enskiktslimmade massivträpaneler tillverkade av kantlimmade trälameller. Produkten används i paneler för utvändigt bruk, till exempel i fasaderoch tillverkas normalt av gran.

Panelerna tillverkas med stående årsringar och har en jämn yta med finsågad, putsad eller hyvlad struktur.

Paneler kan även specialbeställas av olika utvalda träslag.

Enskikts limmade massivträpaneler
Bild 1. Foto: Martinsons AB.

Paneler som används utomhus i fasader ska uppfylla kraven på användning i väderexponerat läge enligt EN 13 986:2004. Paneler av barrträ bör vid användning utomhus ha en framsida som uppfyller utseendeklass A enligt EN 13017-1.

Enskikts limmade massivträpaneler
Bild 2. Foto: Martinsons AB.

Miljöpåverkan

Tillverkning av limträpaneler baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll bland annat ytbehandling och rengörning. Panelerna kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner och formstabilitet

Panelernas storlek och tjocklek beror på tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Tjocklek A: 25 mm
Bredd B: 225–325 mm
Täckande bredd C: 200–300 mm
Längd: 4000–5000 mm

En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor.
Faserna och falsen är rillade.

Andra dimensioner kan fås mot beställning.

Längdändringen är 1 mm/m längs panelen och cirka 15 mm/m tvärs skivan per 10 % fuktkvotsändring.

Limträytterpanel
Bild 3. Limträytterpanel, stående och liggande. Tvärsnittet som visas är för stående montage. För Limträpanel avsedd för liggande montage ska den nedre fasningen luta svagt utåt för att undvika att vatten rinner in mot väggen. 

Åldringsbeständighet

Åldringsbeständigheten beror bland annat på typ av panel och ytbehandling.  En panel med stående årsringar har mindre rörelse och därmed mindre sprickbildning i ytan vilket ger minskad fuktupptagning.

Kanter och fogtyp

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i panelens kanter. Det är det särskilt viktigt att försegla oskyddat ändträ. Förseglingen kan bestå av en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus. Kantförsegling är mycket viktig för panelens långsiktiga beständighet.

Panelerna tillverkas normalt med falsade kanter. Andra utformningar till exempel fasade kanter kan fås mot beställning.

Infästning

Panelerna kan fästas med spik eller skruv. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se även rekommendationer från respektive tillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom behandling med en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet och materialmöten

Panelerna är styva och ska inte böjas. Anpassning av panelerna kan göras på plats med enkla verktyg.

Paneler ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande paneler eller material. En fog ≥ 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras.

Ytbehandling och utbytbarhet

Obehandlade paneler kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Mörka färger bör undvikas främst i soliga lägen eftersom de ger upphov till höga temperaturer i panelbrädans ytskikt och därmed större risk för sprickbildning.

Panelerna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Livslängd och underhållsintervall

Livslängden beror främst på ytbehandling och underhållsintervall. Underhållsintervallet beror vidare på valt färgsystem och panelens placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok