Svenskt Trä Logo

Byggvirke, formvirke och ställningsvirke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-16

Byggvirke

Byggvirke innefattar de träprodukter som inte ingår i byggnadens bärande konstruktion och exempel på sådana träprodukter är trallvirke, underlagsspont, läkt och panelbrädor Byggvirke svarar för mer än halva mängden trä som används i ett trähus.

Till byggvirke används huvudsakligen hyvlade produkter av gran. Dimensioner och kvaliteter är avpassade för ändamålet och bestäms vanligen fortlöpande mellan leverantör och köpare. Vanligtvis används den sämre delen av sort G4-0 och den bättre delen av sort G4-2, men lokala variationer förekommer. Bygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Utöver det standardiserade sortimentet kan bygg- och trävaruhandlarna även erbjuda ytterligare dimensioner och speciella profiltyper.

Profilerad panel benämns i allmänhet efter det sätt som panelbräderna sammanfogas och deras utseende. Med hjälp av beteckningarna fals, spont, fas, spår och dubbla fasade kanter redovisas panelbrädernas utseende. Panelbrädor kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändringar.

AVT-fig66.jpg

Bild 1. Måttsättning av spontat virke.

AVT-fig67.jpg

Bild 2. Exempel på profiler

AVT-fig68.jpg

Bild 3. Urfrästa spår på baksidan.

Till byggvirke räknas underlagsspont, som används till exempelvis till inbrädning av yttertak och till undergolv. Förutom att den sämre flatsidan hyvlas så spontas kanterna och många gånger även ändarna, så kallad ändspont. Enligt AMA Hus ska underlagsspont till yttertak vara av lägst sort G4-3. Till taksprång med synlig undersida som ska målas rekommenderas sort G4-2 eller bättre.

 

Formvirke

Till formsättning av betongkonstruktioner används normalt virke av utseendemässigt lägre kvalitet än till byggvirke. Virkesprodukterna benämns efter användning och dimension, till exempel formreglar 45x95 mm eller bockryggar 45x195 mm.

Formelement av massivt trä som utsätts för stora belastningar eller används där det finns risk för personskador bör vara av konstruktionsvirke. Virke som ska bilda formyta, till exempel formbräder, ska helst vara fritt från kvisthål, lösa kvistar och vankanter på den sida som vänds mot betongen. Det är vanligt att den sågade ytan vänds mot betongen.

Ställningsvirke

Till ställningar används virke som i regel ska uppfylla kraven för konstruktionsvirke. Begagnat virke får användas så länge tveksamhet om bärförmågan inte föreligger. Virke som ska beträdas får inte vara målat med täckande färg, på grund av halkrisken. Arbetsmiljöverket utfärdar anvisningar för ställningar när det gäller bland annat material, utförande och dimensionering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok