Konstruktionsvirke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Konstruktionsvirke används till bärande konstruktioner i olika byggnadsverk som hus, broar och byggnadsställningar. Material med kända och kontrollerade egenskaper krävs.

I Sverige förekommer konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på den karakteristiska böjhållfastheten. Minst 95 av 100 virkesstycken i ett parti ska uppvisa ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten.

Beskrivning av konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14 – C30

Hållfasthetsklasserna C14, C18, C24 och C30 är maskinellt sorterat konstruktionsvirke avsett för bärande ändamål. En kompletterade visuell sortering måste göras av vissa egenskaper. Hållfasthets- klasserna C14 – C30 kan även sorteras visuellt, enligt SS 230120, avseende samtliga egenskaper och benämns då med sorteringsklass T0 för C14, T1 för C18, T2 för C24 och T3 för C30.

Hållfasthetsklasserna C14 – C30 är avsedda för bärande ändamål. Sorteringen avser att ta fram kvaliteter med en viss hållfasthet och funktion medan standarden inte tar hänsyn till konstruktionsvirkets utseende. Exempelvis får rötangripna kvistar och kvisthål finnas i samma omfattning som friska kvistar. Hållfastheten påverkas av kvis- tars storlek och placering men inte av vilken typ av kvist det är. Blånad påverkar inte konstruktionsvirkets hållfasthet och tillåts i obegränsad omfattning i samtliga hållfasthetsklasser.

Observera att marknaden ställer högre krav på konstruktionsvirkets utseende än vad standarden gör. Detta har resulterat i att hållfast- hetssorterat konstruktionsvirke med mycket blånad eller kvisthål är mycket sällsynt i bygg- och trävaruhandeln.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 maskinsorteras med inställningsvärden för en högre hållfasthetsklass men benämns och stämplas C14. 

Samtliga hållfasthetsklasser kan användas i bärande konstruktioner. Dimensionerna av konstruktionsvirket ökar ju lägre hållfasthetsklass konstruktionsvirket har.

Även  tryckimpregnerat  virke  kan hållfasthetssorteras.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14 och C24 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare.

Efterfrågan på hållfasthetsklass C18 och C30 är låg vilket innebär att produkterna sällan lagerförs, istället anskaffas de vid förfrågan. Vid förfrågan på hållfasthetsklass C18, till exempel  då hållfasthetsklassen föreskrivs i ritning, levereras ofta hållfasthets- klass C24 istället.

Konstruktionsvirke, både maskinellt och visuellt sorterat, måste vara CE-märkt. Tillverkningen (sorteringen) skall kontrolleras minst två gånger respektive en gång årligen av ett godkänt tredjepartsorgan.

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard. 

Hållfasthetsklass C14

Hållfasthetsklass C14 används som väggreglar i bärande inner- och ytterväggar där kraven på deformation inte är höga.

C14 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i stor omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 2 av konstruktionsvirkets bredd och hela konstruktionsvirkets tjocklek.

Toppbrott får täcka 3 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd. Fast röta är tillåten i smala strimmor och ränder.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare men ofta endast i klena dimensioner utom i impregnerat virke där även grova dimensioner lagerförs. 

VilmaRegel hållfasthetsklass C14 Gran

VilmaRegel hållfasthetsklass C14 Gran har något högre krav vad  gäller kantkrok, flatböj och blånad jämfört med hållfasthetsklass  C14.

Tillåten kantkrok är 8 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 12 mm. Tillåten flatböj är 15 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 20 mm. Blånad är tillåten i strimmor och ränder.

Hållfasthetsklass C18

Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation  inte  är höga.

C18 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet, är tillåtna i moderat omfattning. 

Deformation är tillåten i betydligt större omfattning än i hållfasthets- klasserna C24 och C30.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 2 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets bredd och 4 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Toppbrott får inte finnas i de yttre 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd. Fast röta är tillåten i liten omfattning. 

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C18 lagerförs  sällan. 

Hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklass C24 används i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempel takstolar och bjälklag.

C24 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 2 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Toppbrott får inte finnas i de yttre 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd.

Denna hållfasthetsklass sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare.

Hållfasthetsklass C30

Hållfasthetsklass C30 är lämpad för bärande konstruktioner som  kräver hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner.

C30 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 6 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 3 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Hållfasthetsklass C30 är en homogen kvalitet med litet omfång. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 lagerförs sällan.

 

Hållfasthetsklass C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Visuell sortering enligt SS 230120 T0    T1      T2    T3        
Maskinell sortering enligt SS-EN 338   C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50

Tabell 1. Sortering av konstruktionsvirke. De hållfasthetklasser som är markerade med orange färg är tillverkningsstandard för svenska producenter av hållfasthetssorterat konstruktionsvirke.

 

Typ av träprodukt                                  
Konstruktionsvirke  C14
   C18
     C24
    C30
     C35
         
Limträ                GL 28
GL30
               
Fanerträ                                
Rundvirke                
               
 
|
  |     |   | |     |         |
Karaktäristisk böjhållfasthet 14   18     24   28 30     35         50 (MPa)

Tabell 2. Karaktäristiska böjhållfasthetsvärden på olika träprodukter till bärande konstruktioner.

Deformationer

Flatböj
Bild 1. Flatböj.

Kantkrok
Bild 2. Kantkrok.

Skevhet
Bild 3. Skevhet.

Särdrag Hållfast­hets­­klass C24 Hållfast­hets­­klass C18 Hållfast­hets­­klass Vilma Regel C14 Hållfast­hets­­klass C14 Handels­sortering G4-2  Handels­sortering G4-3 
Flatböj (w) 10 mm/2 m 20 mm/2 m 15 mm/2 m 20 mm/2 m 10 mm/2 m 20 mm/2 m
Kantkrok (x) 8 mm/2 m 12 mm/2 m 8 mm/2 m 12 mm/2 m 4 mm/2 m 10 mm/2 m
Skevhet (y) 25 mmbred 25 mmbred 25 mmbred 25 mmbred 25 mmbred 25 mmbred

 Tabell 3. Olika hållfasthetsklasser och handelssorteringsklasser har olika krav på deformationer.

Särdrag  SS 230120
T0 
SS 230120
T1 
SS 230120
T2 och T3
SS-EN 14081-1
Visuell komplett­ering krav C18 maskin­sortering
SS-EN 14081-1
Visuell komplett­ering krav högre hållfasthet än C18
VilmaBas C14 Gran SS 230120
T1
Maximal tjocklek 45 mm och maximal bredd 75 mm
Vankant
Vankant
1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/4 av sidan
Fast röta
Fast röta
Tillåtet Ej genom­gående 1/4 av bredden maximal längd 0,5 m.
1/8 av bredden hela längden.
Endast i kvistar. Ej genom­gående i smala strimmor och ränder. Endast i kvistar. Tillåtet i smala strimmor och ränder. Ej genom­gående maximal längd 1 m.
Lös röta
Lös röta
Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar.
Blånad
Blånad
Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet  Tillåtet i strimmor och ränder. Tillåtet
Sprickor
Sprickor
             
< 1/2 av tjocklek/längd. Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad
Genom­gående Upp till 0,5 m. I virkesänden det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden, det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden, det minsta av virkets bredd eller 150 mm. 1 m eller 1/4 av virkets längd. I vrkesänden maximalt 2x bredden. Endast i virkes­änden = virkets bredd. Upp till 0,5 m. I virkesänden det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden maximalt virkets bredd.
Djup, halva virkes­tjockleken eller djupare. Maximalt virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden. Det minsta av 1 m eller 1/4 av virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden. Det minsta av 1 m eller 1/4 av virkes­längden. Maximalt virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden.

Tabell 4. Jämförelse av visuella krav för olika hållfasthetsklasser.

För karaktäristiska hållfasthetsvärden se avsnittet Dimensionering.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan