Svenskt Trä Logo

Konstruktionsvirke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-09

Konstruktionsvirke används till bärande konstruktioner i olika byggnadsverk som hus, broar och byggnadsställningar. Material med kända och kontrollerade egenskaper krävs.

I Sverige förekommer konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Sifferbeteckningarna anger värdet på den karakteristiska böjhållfastheten. Minst 95 av 100 virkesstycken i ett parti ska uppvisa ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten.

Beskrivning av konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14 – C30

Hållfasthetsklasserna C14, C18, C24 och C30 är maskinellt sorterat konstruktionsvirke avsett för bärande ändamål. En kompletterade visuell sortering måste göras av vissa egenskaper. Hållfasthets- klasserna C14 – C30 kan även sorteras visuellt, enligt SS 230120, avseende samtliga egenskaper och benämns då med sorteringsklass T0 för C14, T1 för C18, T2 för C24 och T3 för C30.

Hållfasthetsklasserna C14 – C30 är avsedda för bärande ändamål. Sorteringen avser att ta fram kvaliteter med en viss hållfasthet och funktion medan standarden inte tar hänsyn till konstruktionsvirkets utseende. Exempelvis får rötangripna kvistar och kvisthål finnas i samma omfattning som friska kvistar. Hållfastheten påverkas av kvis- tars storlek och placering men inte av vilken typ av kvist det är. Blånad påverkar inte konstruktionsvirkets hållfasthet och tillåts i obegränsad omfattning i samtliga hållfasthetsklasser.

Observera att marknaden ställer högre krav på konstruktionsvirkets utseende än vad standarden gör. Detta har resulterat i att hållfast- hetssorterat konstruktionsvirke med mycket blånad eller kvisthål är mycket sällsynt i bygg- och trävaruhandeln.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 maskinsorteras med inställningsvärden för en högre hållfasthetsklass men benämns och stämplas C14. 

Samtliga hållfasthetsklasser kan användas i bärande konstruktioner. Dimensionerna av konstruktionsvirket ökar ju lägre hållfasthetsklass konstruktionsvirket har.

Även  tryckimpregnerat  virke  kan hållfasthetssorteras.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14 och C24 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare.

Efterfrågan på hållfasthetsklass C18 och C30 är låg vilket innebär att produkterna sällan lagerförs, istället anskaffas de vid förfrågan. Vid förfrågan på hållfasthetsklass C18, till exempel  då hållfasthetsklassen föreskrivs i ritning, levereras ofta hållfasthets- klass C24 istället.

Konstruktionsvirke, både maskinellt och visuellt sorterat, måste vara CE-märkt. Tillverkningen (sorteringen) skall kontrolleras minst två gånger respektive en gång årligen av ett godkänt tredjepartsorgan.

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard. 

Hållfasthetsklass C14

Hållfasthetsklass C14 används som väggreglar i bärande inner- och ytterväggar där kraven på deformation inte är alltför höga.

C14 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i stor omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 2 av konstruktionsvirkets bredd och hela konstruktionsvirkets tjocklek.

Toppbrott får täcka 3 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd. Fast röta är tillåten i smala strimmor och ränder.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare men ofta endast i klena dimensioner utom i impregnerat virke där även grova dimensioner lagerförs. 

VilmaRegel hållfasthetsklass C14 Gran

VilmaRegel hållfasthetsklass C14 Gran har något högre krav vad  gäller kantkrok, flatböj och blånad jämfört med hållfasthetsklass  C14.

Tillåten kantkrok är 8 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 12 mm. Tillåten flatböj är 15 mm ⁄ 2 meter längd jämfört med 20 mm. Blånad är tillåten i strimmor och ränder.

Hållfasthetsklass C18

Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation  inte  är höga.

C18 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet, är tillåtna i moderat omfattning. 

Deformation är tillåten i betydligt större omfattning än i hållfasthets- klasserna C24, C30 och C35.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 2 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets bredd och 4 ⁄ 5 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Toppbrott får inte finnas i de yttre 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd. Fast röta är tillåten i liten omfattning. 

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C18 lagerförs  sällan. 

Hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklass C24 används i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempel takstolar och bjälklag.

C24 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 2 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Toppbrott får inte finnas i de yttre 1 ⁄ 4 av konstruktionsvirkets bredd.

Denna hållfasthetsklass sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare.

Hållfasthetsklass C30

Hållfasthetsklass C30 är lämpad för bärande konstruktioner som  kräver hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner.

C30 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruk- tionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Vid visuell sortering får enstaka kvistar ha en storlek som är lika med 1 ⁄ 6 av konstruktionsvirkets bredd och 1 ⁄ 3 av konstruktionsvirkets tjocklek. Principen vid maskinsortering gör att mängden kvistar ofta är högre än vad som är tillåtet vid visuell sortering.

Hållfasthetsklass C30 är en homogen kvalitet med litet omfång. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 lagerförs sällan.

Hållfasthetsklass C35

Hållfasthetsklass C35 är lämpad för bärande konstruktioner som kräver extra hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner.

C35 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning. Hållfasthetsklass C35 kan endast maskinsorteras.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C35 lagerförs sällan.

Fingerskarvat konstruktionsvirke

Till konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14 – C35 hänförs fingerskarvat konstruktionsvirke som tillverkas och kontrolleras enligt SS-EN 15497.

Fingerskarvat virke kan enligt Boverkets tillämpningsregel för SS-EN 1995-1-1 (Eurokod 5) användas i en bärande konstruktion under förutsättning att konstruktionen utformas så att brott i en enskild fingerskarv inte medför att väsentliga delar av konstruktionen i övrigt störtar samman.

Fingerskarvat konstruktionsvirke bör inte användas i arbetsställningar eller i andra konstruktioner utsatta för slag- eller stötbelastning.

Fingerskarvat konstruktionsvirke ska vara individuellt CE-märkt och prestandadeklarerat enligt SS-EN 15497. I undantagsfall, när en kund så kräver, får virket vara fritt från märkning. Då ska varje leverans innehålla dokument med uppgifter enligt standarden.

Tabell 1. Sortering av konstruktionsvirke.

Hållfasthetsklass C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Visuell sortering enligt SS 230120 T0  T1 - -  T2 -  T3 - - - -
Maskinell sortering enligt SS-EN 14081-1 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50

De hållfasthetklasser som är markerade med fet stil är tillverkningsstandard för svenska producenter av hållfasthetssorterat konstruktionsvirke.

Tabell 2. Karaktäristiska böjhållfasthetsvärden på olika träprodukter till bärande konstruktioner.

 

Typ av träprodukt                                  
Konstruktionsvirke  C14
   C18
     C24
    C30
     C35
         
Limträ                GL 28
GL30
               
Fanerträ                                
Rundvirke                
               
 
|
  |     |   | |     |         |
Karaktäristisk böjhållfasthet 14   18     24   28 30     35         50 (MPa)

 

Deformationer

 

AVT-fig65.jpg
Bild 1. Exempel på deformationer.

Tabell 3. Olika hållfasthetsklasser och handelssorteringsklasser har olika krav på deformationer.

Särdrag Hållfast­hets­­klass C24 Hållfast­hets­­klass C18 Hållfast­hets­­klass Vilma Regel C14 Hållfast­hets­­klass C14 Handels­sortering G4-2  Handels­sortering G4-3 
Flatböj (w) 10 mm/2 m 20 mm/2 m 15 mm/2 m 20 mm/2 m 10 mm/2 m* 20 mm/2 m*
Kantkrok (x) 8 mm/2 m 12 mm/2 m 8 mm/2 m 12 mm/2 m 4 mm/2 m 10 mm/2 m
Skevhet (y) 2 mm per 25 mm bred 2 mm per 25 mm bredd 2 mm per 25 mm bredd 1 mm per 25 mm bredd 2 mm per 25 mm bredd 2,5 mm per 25 mm bredd

* Vid virkestjocklekar ≥ 45 mm

 

Tabell 4. Jämförelse av visuella krav för olika hållfasthetsklasser.

Särdrag  SS 230120
T0 
SS 230120
T1 
SS 230120
T2 och T3
SS-EN 14081-1
Visuell komplett­ering krav C18 maskin­sortering
SS-EN 14081-1
Visuell komplett­ering krav högre hållfasthet än C18
VilmaBas C14 Gran SS 230120
T1
Maximal tjocklek 45 mm och maximal bredd 75 mm
Vankant
Vankant
1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/3 av sidan 1/4 av sidan
Fast röta
Fast röta
Tillåtet Ej genom­gående 1/4 av bredden maximal längd 0,5 m.
1/8 av bredden hela längden.
Endast i kvistar. Ej genom­gående i smala strimmor och ränder. Endast i kvistar. Tillåtet i smala strimmor och ränder. Ej genom­gående maximal längd 1 m.
Lös röta
Lös röta
Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar. Endast i kvistar.
Blånad
Blånad
Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet  Tillåtet i strimmor och ränder. Tillåtet
Sprickor
Sprickor
             
< 1/2 av tjocklek/längd. Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad
Genom­gående Upp till 0,5 m. I virkesänden det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden, det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden, det minsta av virkets bredd eller 150 mm. 1 m eller 1/4 av virkets längd. I vrkesänden maximalt 2x bredden. Endast i virkes­änden = virkets bredd. Upp till 0,5 m. I virkesänden det minsta av virkets bredd eller 150 mm. Endast i virkes­änden maximalt virkets bredd.
Djup, halva virkes­tjockleken eller djupare. Maximalt virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden. Det minsta av 1 m eller 1/4 av virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden. Det minsta av 1 m eller 1/4 av virkes­längden. Maximalt virkes­längden. Det minsta av 1,5 m eller 1/2 av virkes­längden.

 

För karaktäristiska hållfasthetsvärden se avsnittet Dimensionering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok