Svenskt Trä Logo

Definitioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Densiteten hos virke kan definieras på många olika sätt:

  • Kompaktdensiteten, eller den torra fiberväggens densitet, är cirka 1 500 kg/m3. Kompaktdensiteten är i stort sett oberoende av träslag.
  • den nyavverkade timmerstockens densitet, den så kallade rådensiteten, varierar mycket beroende på träslag och om det är en topp- eller rotstock. Barrträdens toppstock kan ha en rådensitet över 1 000 kg/m3 om de är precis nyavverkade medan tallens och granens rotstockar har en rådensitet omkring 800-900 kg/m3. Anledningen till de stora skillnaderna är framförallt kärnvedsandelen och därmed vedens fuktkvot. 
  • Den vanligaste densitetsdefinitionen är torr-rådensiteten. Den definieras som kvoten av det torra virkesstyckets massa och virkesstyckets fullsvällda (råa) volym. I Sverige är torr-rådensiteten som medeltal 400 kg/m3 för gran och 430 kg/m3 för furu. Variationerna är stora och standardavvikelser omkring 25 kg/m3 är vanligt vid undersökningar med många prover. 
  • En variant på denna metod är att bestämma volymen vid 12 % fuktkvot. Denna metod används oftast vid vedteknologiska undersökningar. 
  • I vissa fall används även torrdensitet, vilket innebär att den absolut torra massan och torra volymen används vid densitetsbestämningen. För gran brukar torrdensiteten anges till 370 - 440 kg/m3 och för furu 400 - 470 kg/m3.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok