Svenskt Trä Logo

Virkeskvalitet

Publicerad 2017-05-15

Uppdaterad 2018-08-22

Kvaliteten hos virke kan specificeras med ett antal parametrar. Parametrarna bedöms vid visuell sortering, handelssortering. Sådan görs vanligen vid sågverken. Virket sorteras oftast enligt standarden för handelssortering, SS-EN 1611-1.

Det är vanligt att varje virkesstycke stämplas i änden med ett skeppningsmärke. Av detta kan den sorterade kvaliteten avläsas i ledet mellan sågverk och handel. Efter bearbetning, till exempel hyvling eller klyvning, kan dessa märken vara bortkapade eller svåra att identifiera. Kvaliteten anges då genom att virkespaketet märks.

Sortering av virke är en generell handelssortering. Den är alltså inte utformad med tanke på virkets användning i till exempel snickeri, byggande eller emballage. Den används dock för beskrivning av de kvaliteter som används i byggandet, exempelvis i AMA Hus och VilmaBas.

Kvalitetsparametrar

Ett virkesstyckes kvalitet bestäms i stor utsträckning av mängden, placeringen, storleken och typen av förekommande kvistar.  Det beror på att kvistar i olika grad kan påverka utseendet genom typen av kvist och den fiberstörning som uppkommer runt kvisten. Vissa kvistar kan lossna efter att virket torkats, vilket medför att sådant virke klassas ned till en lägre sort i gängse sorteringsregler.

Utöver kvistar påverkas virkets kvalitet av andra naturliga särdrag som barkdrag, kådlåpor, kådved, reaktionsved, avvikande fiberstruktur och märg. Även biologiska särdrag som angrepp från svampar, bakterier och insekter kan påverka virket. Utöver de naturligt förekommande särdragen och de biologiska särdragen påverkas även virkets egenskaper av produktionsrelaterade faktorer. Sådana kan vara vankant, sprickor och deformationer. 

Standard SS-EN 1611-1

Enligt standarden för handelssortering av sågade trävaror, SS-EN 1611-1, kan sorteringen göras på såväl flat­ som kantsidorna eller enbart flatsidorna. Sorterna kallas då G4 respektive G2. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0-4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4­2, vilket innebär en 4­sidig visuell sortering av sorteringsklass 2. Detta är typiskt byggvirke, motsvarande tidigare sorteringsklass kvinta, V. G2 är en sortering som främst används vid export av virke. 

Utförlig beskrivning av sorteringsklasserna och förekomsten av olika särdragen och deformationer beskrivs på VilmaBas. 

Ändamålsanpassad sortering

VilmaBas – Ändamålsanpassat bassortiment

För att på ett tydligt och användarvänligt sätt beskriva träprodukter har man i Sverige skapat ett bassortiment benämnt VilmaBas. Bakom detta står trämekanisk industri, bygg- och trävaruhandel och byggentreprenörer som under åren 2010 – 2016 tillsammans utvärderat och fastställt ett relevant bassortiment för träprodukter. 

Varje produkt definieras med en egenskapsdeklaration som beskriver ett urval av egenskaper. Produkterna identifieras med ett så kallat VilmaBas­nummer (VB-nummer). 

Till skillnad mot övrig virkessortering, som är generell och oberoende av virkets användningsområden, har varje VilmaBas-produkt anpassade krav för att bättre uppfylla funktionen inom det tilltänkta användningsområdet.  

Exempel på en sådan anpassning är hållfasthetssorterat virke inom hållfasthetsklass C14 där kraven på deformationer har skärpts och förekomsten av röta och blånad är begränsad till skillnad mot ursprunglig sorteringsklass. Denna produkt benämns VilmaRegel C14 gran 45x95 och har VilmaBas-nummer VB1802.

Jämförbara produkter, lika för alla

Genom egenskapsdeklarationen av träprodukter i VilmaBas bassortiment är det möjligt att jämföra produkter oberoende av tillverkare. Det gör det även möjligt att beställa produkter som uppfyller samma krav och utformning landet över givet att samma VilmaBas-nummer är registrerat.

Till sina VilmaBas-produkter kan varje tillverkare addera det VB-nummer eller den egenskapsdeklaration som är relevant. Parterna i värdekedjan kan då på ett säkert sätt använda VB-nummer som referens.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok