Svenskt Trä Logo

Tillväxtstörningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-05-27

Trädets tillväxt kan störas av både mekanisk och biologisk påverkan. Under trädets tillväxt utsätts det för en mängd påfrestningar vilka, om de är tillräckligt kraftiga, kan lämna spår i veden och påverka trädet långsiktigt.

Trädet har inbyggda skyddsmekanismer för att klara många olika typer av angrepp vilka dock kan begränsa virkets användbarhet efter avverkning.

Exempel på vanligt förekommande mekaniska störningar är viltbete samt vind och snö. Exempel på biologiska störningar är olika typer av svampangrepp och vedlevande insekter.

Tillväxtstörningar som orsakat bestående effekter i veden kallas i det sågade virket för särdrag. Samtliga särdrag finns definierade i standarden för handelssortering av sågat virke SS-EN 1611-1. 

Tillväxtstörningar kan i vissa fall vara önskvärda medan de i andra fall inte får förekomma. Vresved eller masurvirke efterfrågas till exempel av fanerindustrin men ses som ett fel hos virke till bärande konstruktioner.

De flesta tillväxtstörningar påverkar främst virkets hållfasthet. Vissa störningar begränsar dock virkets användning av andra orsaker, till exempel möjligheten att ytbehandla den färdiga träprodukten.

För fullständig lista med beskrivning och illustrationer av förekommande särdrag se "Handelssortering av trävaror".

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok