Svenskt Trä Logo

Miljöpåverkans­kategorier

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Val av miljöpåverkanskategorier ska göras redan i skedet syfte och avgränsning av en LCA-analys. 

När man har samlat data till sin LCI-profil, livscykelinventering, kan det dock visa sig nödvändigt att modifiera sina tidigare val.

Det kan visa sig att nya miljöpåverkanskategorier är relevanta eller att det saknas data för att värdera redan valda miljöpåverkanskategorier. Detta visar på den iterativa naturen hos en LCA. Man kan alltså behöva göra justeringar under processens gång.

I figuren ges ett exempel där man valt försurning som miljöpåverkanskategori. Kategoriindikatorn är protonfrigörelse (H+). Slutpunkten för denna kategoriindikator kan vara skog, vegetation, etcetera men här behövs en modell för att uppskatta vad sluteffekten blir på miljön. Hur relevant och framgångsrik en sådan uppskattning blir beror på en hel del faktorer. Beroende på syfte och avgränsning, kvalitet och kvantitet av data etcetera, kan kategoriindikatorn väljas varsomhelst mellan LCI-profilen och slutpunkten för den aktuella miljöpåverkanskategorin.

Miljöpåverkankategorier
Bild 1. Koncept för miljöindikatorer.

Klassificering

Klassificering är en procedur där man delar in insamlade data (LCI-resultatet) i de utvalda miljöpåverkanskategorierna. Egentligen är det bara en omplacering av data, dock med två undantag:

  1. Vissa data kan inte placeras i någon miljöpåverkanskategori. Därmed kan de inte ingå i den efterföljande värderingen baserade på de olika miljöpåverkanskategorierna. Deras inflytande på den samlade miljöpåverkan måste därför värderas separat.
  2. Vissa data kan placeras i flera olika miljöpåverkanskategorier och räknas därmed dubbelt. Enligt metodiken är detta tillåtet så länge miljöpåverkanskategorierna inte bidrar till samma kedja av orsak-verkan.

Karakterisering

Karakterisering är här en synonym för beräkningen av storleken på kategoriindikatorerna. Alla parametrar i de olika påverkanskategorierna ska multipliceras med en så kallad ekvivalensfaktor. På detta sätt kan alla miljöpåverkanskategorier presenteras med en endimensionell numerisk indikator.

För miljöpåverkanskategorin växthuseffekt har man till exempel CO2 som kategoriindikator. Detta betyder att varje kg CO2 bidrar med 1 kg CO2-ekvivalenter till denna påverkanskategori. Metan påverkar också denna kategori men har karakteriseringsfaktorn 24,5. Detta betyder att varje kg metan bidrar med 24,5 kg CO2-ekvivalenter till denna miljöpåverkanskategori.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok