Svenskt Trä Logo

Miljödeklarationer för trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Träindustrin i Norden började tidigt miljödeklarera sina produkter. Ett nordiskt gemensamt system för miljödeklarationer togs fram. Det har tillämpats främst i Sverige men även i Norge, Finland och Danmark.

Miljöinformationen är framtagen enligt LCA-metodik, och ger en inventeringsprofil som visar produkternas miljöpåverkan från råvaruutvinning till och med tillverkning på fabrik. Användning och återvinning beskrivs kvalitativt. Miljödata är framtagna av en tredje oberoende part, till exempel SP Trätek i Sverige. Olika produkter går därför att jämföra. Träindustrin i Sverige har tagit fram cirka 120 deklarationer för olika produkter.

Miljödeklarationerna som träindustrin gjort är ett steg på väg till en certifierad miljövarudeklaration och kan också användas som underlag i en byggvarudeklaration.

Innehåll

Miljödeklarationen består av två sidor. Den första sidan vänder sig till den allmänt miljöintresserade konstruktören som vill skapa sig en bild över hur massiva träkomponenter påverkar miljön. Där finns information om de tillverkande företagen samt kontaktperson, information om produkten som deklarationen gäller för och dess innehåll. Tillverkning, användning och återvinning beskrivs och det ger en uppfattning om var miljöpåverkan uppstår i produktens livscykel. Även några olika nyckeltal och figurer beskriver produktens miljöpåverkan.

Den andra sidan vänder sig till inköpare som vill jämföra olika alternativ, lösningar och väga in miljöaspekterna. En livscykelinventeringsprofil, LCI-profil, finns presenterad. Där visas alla utsläpp till luft, vatten och mark som tillverkningen av produkten ger upphov till. Även de resurser som går åt för att tillverka produkten redovisas samt vilken typ av energi som används. Utsläppsvärdena inkluderar alla steg från råvaruutvinning till och med tillverkningen på fabriken. Inventeringsprofilen kan sedan användas för att jämföras med andra producenters produkter, konstruktioner och lösningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok