Svenskt Trä Logo

Miljömärkning I, II och III

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

De tre typerna av miljömärkning enligt ISO 14000-serien har olika syften och går olika långt när det gäller exempelvis uppfyllandet av olika kriterier och inslaget av kontroll samt behovet av miljökunskaper hos konsumenten.

Miljömärkning Typ I

Miljömärkning med Typ I (ISO 14024) syftar i första hand till att genom en symbol vägleda konsumenter till att kunna göra miljömedvetna inköpsval. Konsumenten behöver därmed inte värdera olika miljöparametrar eller ha speciell kunskap om miljö så länge kunden har förtroende för den organisation som har ansvar för det aktuella miljömärket. Det bygger på ett antal utvalda kriterier som fastställts av en expertgrupp utifrån ett livscykelperspektiv. En tillverkare eller en leverantör, som kan visa att deras produkt uppfyller kraven, ansöker om att få märka sin produkt och därmed visa att den generellt sätt har bättre miljöegenskaper än andra produkter inom samma produktgrupp. Systemet administreras av ett miljömärkningsorgan som kontrollerar att kriterierna uppfylls i samband med ansökningar om och uppföljningar av miljömärkningslicenser.

I Sverige finns fyra miljömärken av typ I. De är:

 • Bra miljöval (Naturskyddsföreningen) 
 • Krav (29 medlemsorganisationer)
 • EU-blomman (SIS miljömärkning AB)
 • Svanen (SIS miljömärkning AB).

Det är enbart Svanen och EU-blomman som miljömärker byggprodukter, och det är bara Svanen som har trävaror i sitt sortiment. I dagsläget finns det golv, byggskivor och fönster i trä med miljömärket Svanen. I de bakomliggande kriterierna ställs till exempel följande krav:

 • Minimum andel av råvaran ska komma från certifierad skog
 • Emissioner av formaldehyd ska vara under en viss gräns
 • Det ställs krav på alla ingående ämnen med avseende på miljöfarlighet och hälsoskadlighet 
 • Emissioner och energianvändning vid produktion 
 • Förpackningar
 • Livslängd och prestanda i användningsfasen
 • Dokumentation av skötsel och underhåll.

För att man ska få använda märket ska en del krav uppfyllas och dokumenteras enligt ett så kallat kriteriedokument som är gemensamt för hela Norden för den aktuella produktgruppen. Bakomliggande data och dokumentationen för erhållandet av märket är konfidentiella och uppges inte till kunden. Märkningen bygger alltså på förtroendet för miljömärkningsorganisationen. Fördelen är att man inte behöver någon miljökompetens som kund för att värdera produkter sinsemellan.

Miljömärkning Typ II

Typ II (ISO 14021) är ett "Eget miljöuttalande" där importörer, tillverkare eller grossister som framhåller en vara eller en tjänst själva beskriver de aktuella miljöegenskaperna genom att lämna ut data som är relevanta för en miljöbedömning av produkten eller tjänsten. Dokumentationen kan vara fritt framtagen efter eget önskemål eller följa en branschspecifik mall om en sådan finns. Data kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Det finns ingen oberoende kontroll av data. Man utgår från att branschen har en egenkontroll. Ofta dokumenteras emissionsdata och resursförbrukning från produktionsprocesserna samt utvinning av råmaterial. Det ställs ganska stora krav på kundens miljökunskaper att tolka denna typ av information i en materialvalssituation.

Byggsektorns Kretsloppsråd uppdrog åt byggmaterialindustrin att utforma en modell för byggvarudeklarationer (förkortat BVD) och att ta fram en handledning för alla som ska använda redovisningarna. I byggvarudeklarationen ska all relevant miljöinformation om byggvaror och produkter finnas samlad. En första utgåva av Byggvarudeklarationer togs fram 1997. Den utgjorde en grund för att producenters och leverantörers information skulle kunna utformas på ett sådant sätt att den skulle bli enhetlig till sin uppläggning och lätt tillgänglig. Sedan dess har den reviderats, och det finns numera ett flertal olika mallar för olika branschföreningar inom byggsektorn. GBR, Golvbranschens riksorganisation, har till exempel sin egen mall som är specifik för golv. Svensk Byggtjänst har gjort en samordning och man kan lägga in sin BVD i deras databas så att miljöinformationen är länkad till den vanliga produktdatabasen. Det ska dock ännu en gång poängteras att typ II-deklarationer inte är granskade, och kvaliteten är beroende på producentens noggrannhet och kunskap. Det kan också vara svårt för en lekman att tolka innehållet i en BVD. Det har därför utformats olika verktyg som hjälp i en materialvalssituation. Mer information om miljömärkning Typ II finns även hos MilaB.

Miljömärkning Typ III

Typ III (ISO/TR 14025) är en egentlig "Miljödeklaration" där LCA- metodik, livscykelanalys, används enligt ISO 14040-43. Här används kvantitativa data där fokus är på resursförbrukning, emissioner och de potentiella miljöeffekter som kan bli följden. Analysen har oftast en sammanfattande slutsats som belyser produktens samlade miljöbelastning. Även här krävs det dock en betydande miljökunskap hos den som ska utföra ett materialval med miljövarudeklarationer som underlag. Den slutliga potentiella miljöbelastningen kan inte omsättas till en endimensionell parameter. Användaren måste ha den kunskap som krävs för att sammanväga flera olika miljöaspekter om flera produkter ska jämföras. Systemet administreras av ett oberoende organ som sköter registrering av produktspecifika regler och godkända deklarationer. Den externa kvalitetssäkringen utförs av certifieringsorgan som är ackrediterade.

Miljöstyrningsrådet har fått regeringens uppdrag att förvalta Typ III-deklarationer i Sverige, där de också kallas för EPD (Environmental Product Declarations). På deras hemsida finns mera information samt en lista på existerande deklarationer. Just nu finns det ganska få EPD därför att det är en ganska omfattande deklaration som tar mycket tid att göra. Dock finns det i dagsläget två stycken som är aktuella för trävaror. Det är för sågade trävaror från Setra Group AB och för laminatgolv från Pergo.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok