Svenskt Trä Logo

Miljöprofil för sågad vara

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

I ett samarbete med 15 svenska sågverk har en livscykelinventering gjorts av SP Trätek. 

Informationen har uppdaterats år 2000 med nya mer relevanta data för skogsbruk. Miljöprofilen för sågad vara ges i tabellen nedan och kan användas som indata för materialet trä i olika träkonstruktioner.

Miljöprofilen är baserad på ett medelvärde för sågad vara (18 % fuktkvot) från 15 sågverk. Miljöprofilen omfattar skogsbruk, tillverkning av sågad vara på sågverken samt transporter från skog till såg och interna transporter. I miljöprofilen ingår även utvinning och raffinering av fossila bränslen till transporter och energiframställning. Elanvändningen avser köpt el inklusive distributionsförluster på 5 %. LCA-metodik har använts för beräkning av miljöprofilen. Profilen gäller för 1 m3 sågad vara.

 

Resursuttag kg Kommentar
Timmer 975 Avser rått timmer från skogen
Olja 6  
Kol 1  
Järnmalm 0,3  
Koppar 0,1  
     
Energianvändning MJ Kommentar
Biobränsle 1385 Energianvändningen ingår som en delmängd i resursuttaget
Elektricitet 210  
Diesel 200  
Olja 25  
Naturgas 7  
Bensin 5  
Kol 3  
     
Utsläpp till mark g Kommentar
Aska 1360 Inklusive oförbränt material
Farligt avfall 30  
Industriavfall - Specifika uppgifter saknas
Spillbark 1575 Inklusive sten och grus
Spillolja 5  
Metaller - Källsorteras och återvinns
     
Utsläpp till vatten g Kommentar
COD 210 Medelvärde för företag utan bevattningsanläggning
Suspenderade partiklar 2 Medelvärde för företag utan bevattningsanläggning
Metaller 2  
     
Utsläpp till luft g Kommentar
Koldioxid, CO2 21615  
Kolmonoxid, CO 1200  
Terpener 485  
Kväveoxider, NOx 415  
Kolväten, CxHy 280  
Stoft 160  
Svaveldioxid, SO2 75  
Metan, CH4 8  

Tabell 1. Miljöprofil för 1 m3 sågad vara.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok