Svenskt Trä Logo

Miljöprofil för sågad vara

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

I ett samarbete med 15 svenska sågverk har en livscykelinventering gjorts av SP Trätek. 

Informationen har uppdaterats år 2000 med nya mer relevanta data för skogsbruk. Miljöprofilen för sågad vara ges i tabellen nedan och kan användas som indata för materialet trä i olika träkonstruktioner.

Miljöprofilen är baserad på ett medelvärde för sågad vara (18 % fuktkvot) från 15 sågverk. Miljöprofilen omfattar skogsbruk, tillverkning av sågad vara på sågverken samt transporter från skog till såg och interna transporter. I miljöprofilen ingår även utvinning och raffinering av fossila bränslen till transporter och energiframställning. Elanvändningen avser köpt el inklusive distributionsförluster på 5 %. LCA-metodik har använts för beräkning av miljöprofilen. Profilen gäller för 1 m3 sågad vara.

 

Resursuttag kg Kommentar
Timmer 975 Avser rått timmer från skogen
Olja 6  
Kol 1  
Järnmalm 0,3  
Koppar 0,1  
     
Energianvändning MJ Kommentar
Biobränsle 1385 Energianvändningen ingår som en delmängd i resursuttaget
Elektricitet 210  
Diesel 200  
Olja 25  
Naturgas 7  
Bensin 5  
Kol 3  
     
Utsläpp till mark g Kommentar
Aska 1360 Inklusive oförbränt material
Farligt avfall 30  
Industriavfall - Specifika uppgifter saknas
Spillbark 1575 Inklusive sten och grus
Spillolja 5  
Metaller - Källsorteras och återvinns
     
Utsläpp till vatten g Kommentar
COD 210 Medelvärde för företag utan bevattningsanläggning
Suspenderade partiklar 2 Medelvärde för företag utan bevattningsanläggning
Metaller 2  
     
Utsläpp till luft g Kommentar
Koldioxid, CO2 21615  
Kolmonoxid, CO 1200  
Terpener 485  
Kväveoxider, NOx 415  
Kolväten, CxHy 280  
Stoft 160  
Svaveldioxid, SO2 75  
Metan, CH4 8  

Tabell 1. Miljöprofil för 1 m3 sågad vara.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan