Svenskt Trä Logo

Svensk skog och certifiering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Cirka 90 procent av råvaran till de svenska sågverken kommer från svenska skogar. Tillväxten i våra skogar är större än uttaget, vilket innebär att virkesförrådet ständigt ökar.

Ökningen har pågått sedan 1920-talet och vi har dubbelt så mycket virke i våra skogar i dag som vi hade för 100 år sedan. Se diagram 1 och 2. Råvaran är därmed en förnybar resurs som ökar i Sverige, liksom i Europa som helhet. Miljö- och naturvårdsfrågor har sedan länge varit en viktig fråga inom skogsbruket och 1993 jämställdes produktionsmålen med miljömålen i svensk skogsvårdslagstiftning.

Svensk skog och certifiering
Diagram 1. Beräknad skogstillväxt sedan 1923 och bruttoavverkning sedan 1851
.

Svensk skog och certifiering
Diagram 2. Utvecklingen av virkesförrådet i miljoner m3sk (skogskubikmeter) i Sverige från 1920 till i dag med prognos fram till 2030.

Fakta om svensk skog

  • Sveriges landareal: 41 milj ha (hektar). 
  • Skogsmarksareal: cirka 22,7 milj ha. 
  • Virkesförråd: 3 miljarder m3sk. 
  • Årlig tillväxt: 104 milj m3sk. 
  • Årlig avverkning: 85 milj m3sk.
  • Trädslagsfördelning i Sverige: 42 procent gran, 39 procent tall, 11 procent björk och 8 procent övriga lövträd.

I rapporten Skogen räcker från 2004 (tillgänglig genom Skogsindustrierna) visas att den årliga avverkningstakten i dagsläget kan ökas till drygt 90 milj m3sk och runt 2015 kan passera 100 milj m3sk även med ökande avsättningar av arealer för reservat.

Skogscertifiering

Förutom den nationella skogsvårdslagstiftningen som säkrar både biologisk mångfald och god virkesavkastning finns även andra internationella och frivilliga system som verifierar den långsiktiga uthålligheten. Systemen kallas certifiering av skogsbruk och bygger på att ett fristående organ granskar och godkänner skogsbruket med avseende på miljöanpassning, samhällsnytta och ekonomiskt livskraft. Några av dessa system har också regler för miljömärkning av träprodukter, vilket således garanterar att träråvaran kommer från ett uthålligt skogsbruk. Detta är särskilt viktigt för tropiska träslag för att garantera att produkten som man köper inte bidrar till den globala skogsskövlingen.

Den ursprungliga orsaken till att man började med skogscertifiering var för att hindra den kraftiga avskogningen i tropikerna. Certifieringen skulle då garantera att virke inte kom från ett tropiskt miljöhotat område. I dagsläget certifierar man även skog i de industrialiserade länderna. Det finns globalt fyra större betydande skogscertifieringssystem i dag:

  1. Forest Stewardship Council, FSC.
  2. Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC.
  3. The Sustainable Forest Initiative, SFI. 
  4. Canadian Standard Association's Sustainable Forest Management, CSA.

I Sverige är 46 procent av skogen certifierad med FSC och 30 procent med PEFC (uppgifterna gäller 2004). SFI och CSA finns inte i Sverige.

FSC

FSC bildades i september 1993 i Toronto på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolkningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Målsättningen var att skapa ett globalt ramverk för skogsbruksstandarder och att bidra till ett bättre skogsbruk. Den svenska FSC-standarden fastställdes 1998. FSC ackrediterar i dag certifieringsorgan som genomför certifiering enligt globala, regionala eller nationella certifieringsstandarder som uppfyller FSC:s principer. Det finns i dag (2005) FSC-certifierad skog i 66 länder med totalt drygt 68,1 miljoner hektar varav cirka 10,4 miljoner hektar i Sverige.

PEFC

PEFC bildades 1998 av nationella intressegrupper från skogsbruket i flera europeiska länder. Sedan 2002 är även flera länder utanför Europa anslutna. PEFC-standarder utvecklas för de enskilda ländernas specifika förhållanden. I dag (2005) finns det 25 länder som har PEFC-certifierad skog med totalt 127 miljoner hektar certifierad skog, vilket motsvarar cirka 35 procent av skogsarealen inom EU. I Sverige finns i dag (2005) 6,7 miljoner hektar PEFC-certifierad skog.

SFI

SFI utvecklades av den amerikanska skogs- och pappersindustrin (American Forest & Paper Association, AF&PA), och var klar 1995. AF&PA:s medlemmar kontrollerar 90 procent av USA:s kommersiella skog, 84 procent av pappersproduktionen och 50 procent av virkesindustrin.

CSA

CSA är Kanadas standardiseringsorgan, vars skogscertifieringsprogram initierades av Canadian Sustainable Forest Certification Coalition, en koalition av olika skogsindustriföretag. Standarden utvecklades av CSA:s tekniska kommitté för hållbart skogsbruk och blev klar 1996.

Skogscertifiering globalt

Det finns i dag (2004) ungefär 3,5 miljarder hektar skog i världen varav cirka 240 milj hektar är certifierade (6 procent). Sedan år 2000 kan man dock se en kraftig ökning i trenden, se diagram 3. 

Svensk skog och certifiering
Diagram 3. Utvecklingen av mängden certifierad skog i världen 1998-2004. Uppgifterna kommer från SFI:s, CSA:s, PEFC:s och FSC:s hemsidor
.

Svensk skog och certifiering
Diagram 4. Certifierad skog enligt olika certifieringsystem i olika delar av världen i juli 2005 (miljoner hektar).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok