Svenskt Trä Logo

Träprodukter lagrar kol

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Förhållandet att den växande skogen genom fotosyntesen absorberar luftens koldioxid och omvandlar den till kolhydrater (biomassa) är av största betydelse för våra möjligheter att motverka växthuseffekten.

Utsläpp av koldioxid från industri, samhälle och transporter har ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen - i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål – desto bättre är det för klimatet genom den ökande kollagringen. Skogen och skogsindustrin kommer därför att vara en del av lösningen på klimatfrågan.

Under hela tiden som en träprodukt är i bruk lagras kol motsvarande ungefär 0,8 ton atmosfärisk koldioxid per kubikmeter träprodukt, eller cirka 1,6 ton per ton träprodukter. Själva kolinnehållet i träprodukten är ungefär hälften av dess massa. Effekten av denna lagring bibehålls så länge träprodukten används. Det är därför extra gynnsamt att använda trä i större mängder till sådana långlivade produkter som byggnadsstommar. Denna effekt inkluderas dock inte i en livscykelanalys (LCA), vilket självklart vore önskvärt.

Ökad användning av trä ger mindre utsläpp

Kyotoprotokollets åtagande om att minska utsläpp av koldioxid påverkar valet av byggmaterial och bör leda till ökad användning av trä i byggnader. Många länder har startat nationella träbyggnadsprogram och har som del i sin strategi att byta mer energikrävande byggmaterial mot trä. Intresset för träbyggnadsteknik ökar i hela världen.

För varje kubikmeter byggprodukter av trä som ersätter motsvarande produkter av betong eller stål i normalt byggande lagras kol motsvarande 0,9 ton koldioxid under byggnadens livslängd. Utsläpp från tillverkning och återvinning minskar också med 1-1,5 ton. I ett småhus eller en lägenhet i ett flerbostadshus används cirka 20 kubikmeter träprodukter om huset byggs med trä. Skillnaden i utsläpp för tillverkning av byggmaterial blir drygt 40 ton koldioxid.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok