Svenskt Trä Logo

Träprodukters kretslopp

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Kretsloppet för materialet trä består av två delar. Det ena är skogens, det andra är produkternas.

Trä bildas genom fotosyntesen

Skogen får sin livskraft från solen. Genom fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlar koldioxid till biomassa (cellulosa) i de växande träden. Biomassan i träden består alltså av kol i form av kolhydrater som fångats upp från atmosfärisk koldioxid. I skogens eget kretslopp frigörs koldioxiden igen till atmosfären när träd, eller delar av träd, dör och förmultnar eller genom skogsbränder.

Fotosyntesen
Bild 1. Fotosyntesen.

Träprodukternas kretslopp

När träprodukter utvinns ur de avverkade träden förblir kolet bundet ända tills trämaterialet i produkten slutligen tjänat ut och förbränns. Kolet frigörs då igen i form av koldioxid, samtidigt som energi utvinns från förbränningen. Eftersom den frigjorda koldioxiden en gång har fångats upp i atmosfären och – vid långsiktigt uthålligt skogsbruk – åter fångas upp av växande träd och omvandlas till biomassa brukar den utvunna energin kallas koldioxidneutral. Inget nettotillskott tillförs den atmosfäriska koldioxidkoncentrationen. Att förbränna uttjänta träprodukter är därmed lika miljömässigt försvarbart som att återanvända produkten eller återvinna trämaterialet.

Detta är en avgörande skillnad i jämförelse med andra byggmaterial. Återanvändning och återvinning av andra byggmaterial är helt nödvändiga i ett hållbart samhälle eftersom dessa material utvunnits ur icke förnybara råvaror. Krav som ibland ställs på andel återvunnet material är därför helt irrelevanta när det gäller träprodukter.

Återanvändning och återvinning

I många fall kan det dock vara befogat att återanvända eller återvinna träprodukter av ekonomiska skäl. Återanvändning av högkvalitativa träprodukter som fönster, dörrar och bjälklag sker regelmässigt. Förpackningar av trä, till exempel lastpallar, pallkragar och kabeltrummor, återanvänds gång på gång, repareras vid behov och återanvänds tills de är uttjänta. Uttjänta träprodukter kan också flisas sönder eller sönderdelas på annat sätt och återvinnas som råvara exempelvis till spånskivor eller papper.

Träprodukters kretslopp
Bild 2. Träprodukters kretslopp.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok