Svenskt Trä Logo

EU

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

EU spelar en viktig roll såväl i det internationella arbetet med hållbar utveckling som i det nationella arbetet.

En strategi för hållbar utveckling antogs 2001 och efter vidareutveckling och revidering 2005 har sex huvudfrågor identifierats: Klimatförändring och ren energi, Folkhälsa, Social sammanhållning, demografi och migration, Förvaltning av naturresurser, Hållbara transporter samt Global fattigdom och utveckling. Till strategin hör också uppföljning av åtaganden samt integrering av hållbarhet i beslutsfattandet. Några av de delar i arbetet för en hållbar utveckling som bedrivs inom EU och som rör träområdet beskrivs här.

Integrerad produktpolicy, IPP

En viktig del i miljöarbetet är att se över produkternas miljöpåverkan. IPP är en strategi för en integrerad produktpolicy. Målet är att skapa tillväxt och bättre livskvalitet med ökad välfärd och konkurrenskraft utgående från "grönare" produkter. Den integrerade produktpolicyn syftar till att minska produkternas miljöpåverkan genom hela livscykeln. Viktiga delar i strategin är kommunikation av miljöprestanda till konsumenterna (till exempel miljömärkning, deklarationer) och miljöanpassad produktutveckling (MPU) samt att principen "förorenaren betalar" påverkar priset. Det ska vara marknadsstyrt och inte myndighetsstyrt.

Ekonomiska reformer, harmonisering och FoU

Den så kallade Cardiff-processen, som inleddes vid ett toppmöte i Cardiff 1998, handlar om ekonomiska reformer för att främja sysselsättning och tillväxt genom ökad konkurrens på marknaderna för varor, tjänster och kapital. EU:s 6:e miljöhandlingsprogram samt arbetet med harmonisering av miljöpolitiken genom olika EU-direktiv som antas av medlemsländerna är andra exempel på arbete som pågår inom EU.

EU:s ramprogram för forskning och utveckling syftar till att förbättra Europas industriella konkurrenskraft, främja en hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet. Hållbar utveckling är ett av de områden som prioriterats i det 6:e ramprogrammet för forskning och utveckling.

EU-direktiv som berör träprodukter

  • Biociddirektivet ställer långtgående krav vid introduktion av nya ämnen som används vid till exempel träskydd. Både beständighet och miljöpåverkan ska kunna visas. 
  • VOC-direktivet handlar om begränsning av lösningsmedelsutsläpp i industrin. 
  • Avfalls- och förbränningsdirektivet innebär förbud mot deponering av brännbart avfall samt regler om utsläpp vid samförbränning. Ytbehandlat och limmat trä som förbränns i mindre biobränslepannor kan påverkas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok